ADS BY PIZZA KITCHEN

ބޭސްފަރުވާއަށް ފުރުސަތު ދިނިން، ނަމަވެސް ޔާމީން އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ ގެއަށް ބަދަލުވާން: އިމްރާން

- 1 month ago 3 - އިނާޒް މޫސާ

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާއަށް ފުރުސަތު ދެއްވިނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ ގެއަށް ބަދަލުވެވަޑައިގަނަވަންކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިނިސްޓަރ އިމްރާން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިރޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ގެނެސްދިން "އަހާށޭ ބުނާނަން" ފްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

އެހުންތެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އިމްރާން ވިދާޅުވިގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައްޔާއި ގުޅޭގޮތުން ޑޮކްޓަރު ދެއްވާފާއިވާ ލިޔުމެއްވާކަމަށާއި، އެލިޔުމުގައި ލަފާ ދެއްވާފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ޓެސްޓެެއް ހެއްދެވުމަށްކަމަށެވެ. އަދި ފިކުރުބޮޑު ނުވާނެ ފަދަ މާހައުލެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ވެސް ޑޮކްޓަރުގެ ސިޓީގައި ވާކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

"އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން އެހެންވީމަ އެޓެސްޓްތައް ހަދަން ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ ކޮން ޤައުމަކަށްތޯ މިރީޖަންގެ ތެރެއިން. ވިދާޅުވީ ބޭރަށް ވަޑައިނުގަންނަވާނަމޭ. ދެން ރާއްޖޭގަ އެޓެސްޓް ހެދޭކަށް ނެތް. ބޭރަށް ވަޑައިނުގަންނަވާނަމޭ ގެއަށް ގެންގޮސްދޭށޭ. އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވެފައި މިއޮތީ އެޓެސްޓު ނުހެދޭތީ އެޓެސްޓް ހެއްދެވުމަށޭ. އޭގެފަހުންނޭ ޑޮކްޓަރަށް ވަކި ސީދާ އެއްޗެއް ދަންނަވަން އެނގޭނީ. އޭގެ ދެވަނަ ބައޭ ސްޓްރެސް ފްރީ މާހައުލެއްގައި ބެހެއްޓުން. ފުރަތަމަ ބައި ފުރިހަމަކޮށްފައިނޫންތޯއޭ ދެވަނަ ބައި ފުރިހަމަކުރަންވާނީ." ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އިތުރަށް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ޓެސްޓް ހައްދަވާ ނިންމަވައި އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޖަލުގައި ބެހެއްޓުން އެއީ ކަމުނުދާ މާހައުލެއްކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވެއްޖެނަމަ އެއާއެއްގޮތަށް އަމަލުކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

60%

20%

20%

ADS BY COCA COLA
3 ކޮމެންޓް

އިމްރާނު ގާތުގާ ކާކުތޯ ބުނީ ރޔާމީން ބޭސްފަރުވާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުން ފުޅުވެގެން އުޅުއްވާ ކަމަށް، އިމްރާން ތި ކިއުއްވާ ބޭސް ފަރުވާގެ ޑުރާމާ ރޔާމީން އެބަ ކުޅުއްވާތޯ؟ ރޔާމީން އަކީ ފާޑުފާޑުގެ ފޭކު ޑުރާމާތައް ކުޅުއްވާނެ ބޭފުޅެއްނޫން.

ދެން ޔާމީނު ވެސް ގެއަށް ބަދަލުކުރަންވީނު ބަދަލުކޮށްފަ ބުނޭ އޭނަ ނިދާ ބާލީސް އިންނަނީ ގޭގައޭ އެހެނއވެއޭ ޔާމީނު ގެއަށް ބަދަލު ކުރީ

އިމުރާނު މެންކަހަލަ ނުވިސްނޭމީހެއްނޫންއެއީ ރާއްޖެއިންބޭރައްފުރުވާލައްވާފަތިއުޅެނީ އެމަނިކުފާނުގެޕާސްޕޯޓްހިފައްޓަންތަ؟

ހަބަރު