ADS BY PIZZA KITCHEN

ޕޮމްޕެއޯގެ ދަތުރުކުރާ ގައުމުތައް އިންޑިއާއާއި އެއްގަލަކަށް އެރުވިއްޖެނަމަ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ކޮންޓްރޯލް އިންޑިއާއަށް ލިބިދާނެ: ސްވާމީ

- 1 month ago 1 - ރިމާހް

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ގައުމުތަކަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ކޮންޓްރޯލް އިންޑިއާއަށް ލިބިދާނެކަމަށް އެގައުމުގެ ވެރިކަންކުރާ ބީޖޭޕީގެ އިސް ލީޑަރެއްކަމަށްވާ ޑރ.ސުބްރަމާނިއަމް ސްވާމީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ޕޮމްޕެއޯގެ ދަތުރުފުޅާއި ބެހޭގޮތުން އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލެއްކަމަށްވާ ނިއުސްއެކްސްއަށް އިިއްޔެ ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައެވެ.

ސްވާމީ ވިދާޅުވީ ޕޮމްޕެއޯ މިވަގުތު ހުންނެވީ ސްރީލަންކާގައި ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެއާ އިންޑޮނީޝިޔާއަށް ކަމަށެވެ. އަދި މި ގައުމުތައް އިންޑިއާއާއި އެއްގަލަކަށް އެރުވިއްޖެނަމަ، މުޅި އިންޑިއާ ކަނޑު އެގައުމުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ސެކްރެޓަރީ ޕޮމްޕެއޯގެ ދަތުރުފުޅަކީ ޗައިނާއާއި ދެކޮޅަށް މަަސައްކަތްކުރާނެ އިންޑޯ-ޕެސިފިކް ކޯލިޝަނެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ކުރާ ދަތުރެއްކަމަށް މުރާސިލުން ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ. އަދި މިކަމަށް ބާރުލިބިދޭފަދަ ވާހަކަތަކެއް އޭނާ ވަނީ އިންޑިއާ، ރާއްޖެ އަދި ސްރީލަންކާގައިވެސް ދައްކަވާފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

ތިޔާއީ އިންޑިއާ މަޅީގަ ޖައްސާފަ، ބޭނުމަކީ އިންޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އިންޑިއާ ކަޑަށް އެމެރިކާ ބާރު ހިންގުން. ޗައިނާ އާ ދެކޮލު ޕްރޮޖެކްޓެއް. މިފހަރު އިންޑިއާ އަށް ކެހި ލިބޭނީ.

ހަބަރު