ADS BY PIZZA KITCHEN

ދިވެހިންގެ ހުނަރާއި ގާބިލްކަން ބޭރުގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ބަލައިގަންނަކަން ހާމަވެއްޖެ: ރިޒްވީ

- 1 month ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭނެއް ޗާޓަރކޮށްގެން އިންޑިއާގައި ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ފެށުމުން ދިވެހިންގެ ހުނަރާއި ގާބިލްކަން ބޭރުގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ބަލައިގަންނަކަން ހާމަވެފައިވާކަމަށް އައިލެންޑް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑުގެ މެނޭޖިންޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ރިޒްވީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ރިޒްވީ މިހެން ވިދާޅުވީ އިންޑިޔާގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ހާއްސަ ދަތުރަކަށް ސްޕައިސްޖެޓް ކުންފުނިން ގައުމީއެއަރލައިންގެ ސީޕްލެއިންއެއް ޗަރަޓަރ ދަތުރަށް އިޝާރާތްކުރައްވަމުންނެވެ.

"އިންޑިޔާއިން އެގައުމުގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރގެ ހާއްސަ ދަތުރަކަށް ދިވެހިންގެ ޤައުމީ އެއަރލައިންގެ ބޯޓެއް ޗާރޓަރ ކުރުމަކީ، ދިވެހިންގެ ކުޅަދާނަކަމާއި ހުނަރު ބަލައިގަނެ އިޙްތިރާމް ކުރާކަން ރަމްޒުކޮށްދޭކަމެއް" ރިޒްވީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްޕައިސްޖެޓްގެ ޗާރޓަރ ދަތުރަކީ މޯދީ މީގެ ދެއަހަރުކުރިން ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތް އިންޑިޔާގައި ފެށުމަށް އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދު އިފްތިތާޙްކުރެއްވުމަށް ކުރާ ދަތުރުފުޅެކެވެ. މިދަތުރަކީ އިންޑިޔާގައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމީ ހަރަކާތް ކަމަށްވާއިރު، ދިވެހިންގެ އެހީ މިފަދަ ބޮޑު ރަސްމިއްޔާތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވުމަކީ ޤައުމީ އެއަރލައިންނެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިއަދު ފަހުރުވެރިވާކަމެއްކަމަށާއި މިކަމުގައި ކުންފުނީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންދެއްކި އެއްބައިވަންތަ ކަމަށް ރިޒްވީ ޝުކުރުއަދާކުރިއެވެ.

އަދި ދަތުރުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށާއި ޤައުމަށް ބޮޑު އެކްސްޕޯޝާއެއް ލިބޭނެކަމަށާއި މިފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތް ދިވެހިވަންތަ ގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްދަޑިން ބޭރަށް ފުޅާކުރުމަށް ވިސްނާކަމަށް ޤައުމީ އެއަރލައިން ހިންގުމާ 2018 ވަނަ އަހަރު ނޮވެންބަރުމަހު ހަވާލުވި މުޙައްމަދު ރިޒްވީ ދިވާޅުވިއެވެ.

ދިވެހިންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އެބަހުރިކަމަށާއި އަދި އެކަން ބޭރުގެ ބޮޑެތިގައުމުތަކުންވެސް ބަލައިގަންނަކަން މިދަތުރުންވެސް ހާމަވެއްޖެ ކަމަށާއި މުސްތަގުބަލުފެންނަނީ އުޖާލާކޮށްކަމަށާއި، އިންޑިޔާއާއެކީ މިކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަކަށްވާނީ ދެގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިވެ ޒަމާންވީ އެކުވެރިކަން އިތުރަށް އާލާވެގެންދިއުންކަމުގެ ރިޒްވީ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

އެހެންވީމަތާ 130 ކިލޯ ގެނައި މީހާވެސް 15 ދުވަސް ނުވެ ދޫކޮށްލީވިއްޔަ ކިހާ ކުޅަދާނަ ވީމަ

ހަބަރު