ADS BY PIZZA KITCHEN

ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަން އުޅޭ އިސްލާހުތަކާ މެދު އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

- 4 weeks ago 1 - ރިމާހް

ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ހަސަން ލަތީފް ހުށައަޅުއްވާފައިވާ އިސްލާހުތަކާ މެދު ކުޅިވަރުތަކުގެ އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެގޮތުން އެ އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާނެއްގައިވާ ގޮތުގައި ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނުގެ 51 ވަނަ މާއްދާއަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ މާއްދާތަކާ މެދު އެފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވެއެވެ. މި މާއްދާއަށް ހަސަން ލަތީފް އިތުރުކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ބައިތަކުގައިވާ ގޮތުގައި ކުޅިވަރުގެ އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރާނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުންނެވެ.

އަދި އެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުމާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެހާ އިދާރާތަކުން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ނެރުނު ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުގައި މި އިސްލާހަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީގެ، އޮލިމްޕިކް ޗާޓަރގެ 27.5 އަދި 27.6 މާއްދާއާއި ޚިލާފް ކަމަކަށެވެ. އަދި މި އިސްލާހު ގާނޫނަށް ގެނައުން ވެގެންދާނީ އޮލިމްޕިކް ޗާޓަރގެ 27.9ވަނަ މާއްދާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހާލަތު އުފެދޭން މެދުވެރިވާ ސަބަބަކަށް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އޮލިމްޕިކް މޫވްމެންޓުން ދިވެހިރާއްޖެ ސަސްޕެންޑްވެގެންދާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ބުނިގޮތުގައި މިކަހަލަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެ ސަސްޕެންޑްވުމަކީ ކުޅިވަރު އާއިލާއާއި، ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ އެއްވެސް ދިވެހި ރައްޔިތަކު އެދޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. މި ނޫސްބަޔާނުގައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ހުރިހާ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ސޮއިކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

އެމްޑީޕީ އަކީ ޖާހިލުކަމާއި އަނދިރިކަމުގެ ކިއްލާއެއް. އަބަދުވެސް ނުބައި ސިޔާސީ ވިސްނުމުގައި ކޮންމެވެސް ބަޔަކަށް ލޮއްޓިއެއް އުޅޭ. ހުރިހާ ނުބައެއްގެ މުގުލުގައި ހުންނާނީ ބޮޑުވަޒީރު. އެނގޭ ކަމެއްވެސް ނޯންނާނެ. ނޭނގޭ ކަމެއްވެސް ނޯންނާނެ

ހަބަރު