ADS BY OOREDOO

ސާފިރާގެ "ހިތި" މާދަމާއިން ފެށިގެން ވޮއިސްގައި ޝާއިއުކުރަންފަށަނީ!

- 8 months ago 1 - ޝަފްރާޒް އހ

ކުރިއަރަމުން އަންނަ ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ ސާފިރާ މޫސާގެ އައު ވާހަކައެއް މާދަމާ ވޮއިސްގައި ޝާއިއުކުރާނެއެވެ. ސާފިރާ މިފަހަރު އޭނާގެ ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދެނީ ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މި ވާހަކައިގެ ނަމަކީ "ހިތި" އެވެ.

ADS BY OOREDOO

ސާފިރާ އެންމެ ފުރަތަމަ މި އޮންލައިންގައި ޝާއިއު ކުރި ވާހަކަ "ގުބާރަށް" ކިޔުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނުއިރު، މިއީ މިހާތަނަށް ވޮއިސްގައި ޝާއިއުކުރި ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ކިޔާފައިވާ ވާހަކަ ކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް ސާފިރާ ވަނީ "ދަތުރު" "ފާއިތުވެދިޔަ ވަގުތު" އަދި "ހަޔާތުގެ ކުލަތައް" ފަދަ ކިޔުންތެރިންގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ ކަހަލަ ހިތްގައިމު ރީތި ވާހަކަތަކެއް ގެނެސްދީފައެވެ.

ސްކޫލު ދައުރުން ފެށިގެންވެސް ލިޔުންތެރިކަމާއި، އަދަބިއްޔާތައް އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދޭ ސާފިރާ އަކީ މީގެ ކުރިން ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި، އެކި ޓީވީ ޗެނަލްތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކުޅަދާނަ ނޫސްވެރިއެކެވެ. އަދި މޮޅު ޕްރެސެންޓަރެކެވެ. ސާފިރާ ބުނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ގަލަމުން އަތް ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް، ވާހަކަ ލިޔުމަށް އަބަދުވެސް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށާއި، ސްކޫލުގައިވެސް ވާހަކައާއި މަޒުމޫނުގެ ތެރެއިން އަބަދުވެސް އިހުތިޔާރު ކުރަނީ ވާހަކަ ލިޔަންކަމަށެވެ.

ސިކުނޑީގައި ކުރަހާލާ ހިޔާލުތަކަށް ވާހަކައެއް ލިޔެލާ ތައްޔާރުކޮށްލުމަކީ ބުރަ އަދި އެކަމަކަށް ވަގުތު ހޭދަވާ ކަމެކެވެ. ހަމަ އެއާއެކު، ހަގީގީ ހާދިސާތަކުގެ މައްޗަށް ވާހަކައެއް ލިޔާނަމަ، އެ ހާދިސާއެއް ދިރާސާކޮށް ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ އަސްލު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ބަޔަކަށް އެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދިނުމަކީ ވެސް ކުޑަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ވާހަކަ އެއް ލިޔަން ފެށުމުގެ ކުރިން ލިޔަން ބޭނުންވާ ވާހަކައާއި ގުޅޭގޮތުން ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށް މައުލޫމާތު ހޯދާ، އެކަންކަން ކިޔުންތެރިންގެ ސިކުނޑިއަށް ނަގައިގަނެވޭ ވަރަށް ސިފަކޮށްދޭން ސާފިރާގެ ވާހަތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭކަން އޭނާގެ ވާހަކަތަކުން ފާހަގަވެއެވެ. އަދި މިކަން ވޮއިސް އަށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައަށް ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއާއި މަސައްކަތުން ހާމަވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ސާފިރާ ވޮއިސް އޮންލައިންގައި ޝާއިއުކުރާ ވާހަކަތަކާއި، އަދި އޭނާ ލިޔެފައިހުރި އިތުރު ވާހަކަތައް އެއް ތަނަކުން ކިޔާލަން ބޭނުންވާ ކިޔުންތެރިންނަށް އޭނާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް "ސާފިރާ މޫސާ" އިން ފެންނާނެއެވެ. ބިންމާ އިބްރާހީމް ވަހީދު، ސައިކުރާ އިބްރާހީމް ނައީމް ފަދަ މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިން އިންސްޕިރޭޝަނަކަށް ބަލައިގެން ވާހަކަ ލިޔަންފެށި ސާފިރާ ބުނީ، ލިޔަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ހިތްވަރާއި، ޝައުގުވެރިކަމާއެކު، އާ ކަންތައްތަކެއް ދަސްކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އެކަމަށް ވަގުތު ހުސްކޮށްގެން ލިޔަން ފެށުމުން ލިޔެވޭނެ ކަމަށެވެ.

40%

30%

30%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ސާފިރާގެ ތިމަސައްކަތަށް އައްސަރިބަހާ ސާބަސް ރައްދުކުރަން. ހިތްވަރާއެކު ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާ!

ހަބަރު