"ނަބީއްޔާގެ ޙައްޤުޤައި" މައުޟޫގައި ދަރުސް ބޭއްވުމަށް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ނުދިން: އަލް ހިޖްރަ

- 1 week ago 4 - އައިޝަތު އަހުމަދު

"ނަބީއްޔާގެ ޙައްޤުޤައި" މައުޟޫގައި ދަރުސް ބޭއްވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ނުދިން މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އަލް ހިޖްރަ ޖަމިއްޔާއިން ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

އަލް ހިޖްރަ އިން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމަބަރު މަހު ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހެހިފައިވާ "ނަބިއްޔާގެ ހައްޤުޤައި" މި މައުޟޫއަށް ދަރުހެއް ބޭއްވުމަށް ރޭވިފައިވާތީވެ 28 އޮކްޓޯބަރ 2019 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަށް ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން އެ މައުޟޫގައި ދަރުސްބޭއްވުމަށް ހުއްދަދެވެން ނެތް ކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ދަރުހުގެ މައުޟޫ އެހެން މައުޟޫއަކަށް ބަދަލުކޮށް އަލުން ހުއްދައަށް އެދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށް މިނިސްޓްރީގައި އެކަމާ އުޅުއްވާ އިސްބޭފުޅަކު ފޯނުން ގުޅުއްވާ އެކަން އެ ޖަމްއިއްޔާއަށް އަންގާފައިވާކަމަށެވެ.

އެބަޔާނުގައި ވާގޮތުން މީގެ ކުރީންވެސް ބޭއްވުމަށް ރޭވުނު ކިތަންމެ ދަރުހެއް ހުއްދަ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ކެންސަލް ކުރެވިފައެވެ.

އެބަޔާނުގައި އިތުރަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުން މިފަދަ ޖަމްއިއްޔާތަކަކީ ޒުވާންކުދިންކޮޅެއްގެ ހެޔޮދަރުމަޔާއި ސަވާބަށް ހިންގާ ޖަމްއިއްޔާތަކަށްވެފައި، ދަރުސްތައް ދެއްވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޢުޛާއި ދީނީ ނަސޭހަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ މަޝްހޫރު އިލްމުވެރިންނެވެ.

ނަމަވެސް އެކަމަށް ހުއްދަ ހޯދުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ފިލުވާލެވޭނެ މަގެއް ހޯދުމަށް އެކިދުވަސްވަރު ވާނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިސްފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކޮށްފައިކަން ވެސް ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ވެރިކަމުގައި ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފް ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްފައިވާ ދަރުސްތަކެއްވެސް ވަނީ ފަހު ވަގުތު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ކެންސަލް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލް ކުރަން މަޖުބޫކުވެފައެވެ. އަދި ދަރުސްތައް ބޭއްވުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވެސް ދަތިރައް ކުރިމަތި ވަމުން އަންނަކަން ދީނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ތަކުރާރުކޮށް ވޮއިސް ގެ ފަރާތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު ޒާހިރަށް ސުވާލު ކުރުމުން ވެސް ޖަވާބެއް ދެއްވާފައިނުވެއެވެ. އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވެސް މި މައްސަލާގައި ޖަވާބެއް ދެއްވާފައިނުވެއެވެ.

33%

66%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
4 ކޮމެންޓް

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މުސީރެއްގެ މަޤާމަށް އިންޑިޔާސަފީރު ހަމަޖެއްސީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ކާފަރަކު ދާންޖެހޭ ބޭނުމަކަށް އޮންނާނީ އޭނަ އިސްލާމްވާ ބޭނުން ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެހެންނޫނީ އޭނަ ދާންޖެހޭ ބޭނުމެއް ނޯންނާނެ

ހަބަރު