ވެހިކަލްތަކުން ނެގުމަށް ރާވަމުންދާ އިތުރު ފީއަށް މުއިއްޒުގެ ފާޑުކިޔުން!

- 1 week ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުން އިތުރު ފީއެއް ނެގުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިފައިވުމާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY MUSCMV

އެކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވެ މުއިއްޒު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކޮންޖެސްޝަން ޗާޖާއި ޕާކިންއަށް މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ޖީބުން ފައިސާ ނަގަން ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާއިރު، މާލޭގެ ޕާކިން ހައްލުނުވުމަކީ ރައްޔިތުން ހަނާކޮށް ނިކަމެތިކޮށްލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގައި އަންނަ އަހަރު އާމްދަނީ ހޯދާނެ ގޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުން އިތުރު ފީއެއް ނެގުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ.

އެ ފީއަކީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރުމަށް ނަގާ ފީއެއް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އުޅަނދުތަކުން ފީ ނަގާނީ އަހަރީ ފީ ނެގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓު ތަކަށެވެ.

ފިނޭންސްއިން ވިދާޅުވީ މާލޭ މަގުތަކުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ހިނގާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކްސިޑެންޓް ގިނަވުމާއި މާލެގެ މަގުތަކުގެ ޖާގައަށްވުރެ ގިނައިން އުޅަނދު ދުއްވުމުން މަގުތަކަށް ގެއްލުންވެ މަރާމާތަށް ގިނަ ޚަރަދު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

50%

50%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު