ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ، އަޅުގަނޑު ވައްކަމެއް ނުކުރާނަން: ފައްޔާޒް

- 6 days ago 0 - ރިމާހް

"ބްރޯ" ހެދިގެން ވައްކަން ނުކުރައްވާނެކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ ސަންގުޓީވީން މިއަދު މެންދުރުފަހު ގެނެސްދިން ޕްެރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

ފައްޔާޒްގެ މައްޗަށްކުރެވޭ ނުރަނގަޅު ނުފޫޒުގެ ތުހުމަތުތަކާއި އެބޭފުޅާގެ މައްޗަށް ނެގުމަށް މަސައްކަތްކުރި އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓުގެ މައްސަަލައާ ގުޅޭގޮތުން އެހި ސުވާލަކަށް އެބޭފުޅާ ވަނީ ވަރުގަދަ ޖަވާބެއް ދެއްވާފައެވެ. މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ އެމަގާމުގައި އިންނެވުމުން ތުހުމަތުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އަންނާނެ ކަމަށާއި، އެއީ އިގްތިސާދީ ކަންކަމަށްވުމުން މެންޑޭޓް ބޮޑުވާތީ ކަމަށެވެ. 

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ތުހުމަތުތަކާ ވޯޓު ނަގަން އުޅުމުން ފުރަތަމަ ކަންބޮޑުވެ ދެރަވެސް ވެވަޑައިގެންނެވިކަމަށެވެ. ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރކަމުގެ މަގާމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވީ އިންޓެގްރިޓީ ފިޔަވައި މާގިނަ އެއްޗެހިތަކެއް އޮވެގެން ނޫންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އެކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާފައިވާކަމަށްވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެހެނަސް އެކަމުގެ މާޔޫސްކަމުގައި ކުރަން އުޅޭ މަސައްކަތަށް ބުރޫ ނާރުއްވަން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް އެބޭފުޅާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފައްޔާޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ މިނިސްޓަރަކާ މެދު ތުހުމަތުތައް ކުރެވުމުން ނުބެލޭނެ ގޮތެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް މިއަދު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުބުނެވޭނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ފުރިހަމަ ބާރު އެބައޮތްކަމަށާއި މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ ބައްލަވަންވީކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެބޭފުޅާއާ މެދު ތުހުމަތެއް އޮތްނަމަ ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުންވެސް ބައްލަވަންވީކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފައްޔާޒް ވަނީ އެބޭފުޅާއަކީ "ބްރޯ" ހެދިގެން ވައްކަން ކުރައްވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ، އަޅުގަނޑު ވައްކަމެއް ނުކުރާނަން. އެބޭފުޅުންނަށް އެ ހީވާގޮތަށް ބްރޯއަކަށް މެސެޖްކޮށްގެން ކަމެއް ނުވެސް ކުރާނަން. އަޅުގަނޑު ކުރިޔަސް އެބޭފުޅުންނަށް ނޭނގޭނެ. އެއަށްވުރެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވާނެ"، އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު