ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އަކްރަމް ވަކިކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި!

- 5 months ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމުން އެ ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަކްރަމް ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY EHEE

އަކްރަމް ވަކިކުރަން އެ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އަކްރަމްގެ މައްޗަށް މިފަދަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވޭކަން ވަނީ ނަންހާމަ ކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިސްވެރިއަކު "ވޮއިސް" އަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަކްރަމްގެ މައްޗަށް ވަނީ އީސީގެ ބައެއް އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކެކޭ އެއްފަދައިން އީސީގައިވެސް އޮފީސް މާހައުލުގައި ހިނގާ ޖިންސީ ގޯނާ އަދި ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމެޓީއެއް އޮވެއެވެ. ނަމަވެސް މި މުވައްޒަފުން އެކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ހުށައަޅާފައި ނުވަނީ އެތަނުގައި އަކްރަމާއި ގާތް ފަރާތްތަކެއް ތިބުމުންކަމަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ.

އަކްރަމް ވަކިކުރަން ކޮމިޓީއިން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ އެވެ. އެއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ތަކާ ބެހޭ މާއްދާ އެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު