ADS BY PIZZA KITCHEN

ގޯތި ވިއްކުމަށް އަސްލަމް ގޮވާލައްވައިފި

- 1 week ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ގޯތި ވިއްކުމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މެމްބަރު އަސްލަމް މިހެން ވިދާޅުވީ ބިން ވިއްކައިގެން ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާ ހޯދިދާނެކަމަށް ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާތީ އެ ޢަދަދު އިތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވަމުންނެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ބިން ވިއްކައިގެން 300 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ އަދަދު އިތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއްވެސް އެބަހުރި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުން ހުއްޓައިލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެއީ ރަށްރަށުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރާ ވަރަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ބިން ނެތުމުން ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަމަމިއާއެކު ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުން ހުއްޓާލައި ސޯޝަލް ހައުސިން ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އަދި އެ ތަންތަނުން އަތް ފޯރާފަށުގެ އަގެއް ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށެް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަޖެޓުގައި މިހާރު ހިމަނާފައި އޮތް ގޮތުން ރަށްރަށުން ހިއްކާފައިވާ ބިންތައް ވިއްކައިގެން އާމްދަނީ ލިބޭނެ އެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ގޯތި ދޫކުރުން ހުއްޓާލައި ބިން ވިއްކަން ފަށައިފި ނަމަ މިހާރު ބިން ވިއްކައިގެން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ 300 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޮޅު ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެެގެންދާނެއެވެ.

25%

25%

50%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

ދައުލަތަށް މާގިނަ ފައިސާ ވަންނާނެގޮތެށް އަސްލަމް ކައިރީ ބުނަންތަ އެމްޑީޕީ މަލިލީސް މެންބަރުން ލައިގެންތިބި ޖަގިޔާ ވިއްކާފަ އެފައިސާ ދައުލަތަށް ވެއްދީމް މާގިނަފައިސާ ލިބޭނެ ކަމަށްދެކެން

ހަބަރު