އަކްރަމަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރާނެ މީހެއް ނޫން: ޝަރީފް

- 5 days ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ މެމްބަރު ކަމުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވި އަހުމަދު އަކުރަމް އަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކޮށް ގޯނާ ކުރާނެ މީހެއް ނޫން ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޝަރީފް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އީސީ އަށް ގެއްލިގެން ދިޔަ ހުނަރުވެރި ޤާބިލް ހިންގުންތެރިއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން އަކްރަމަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށް ފުރައްސާރަ ކުރާނެ މީހެއް ނޫން ކަމަށްވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އީސީގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގައި ހުންނެވި އަކުރަމް އެ ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައި ވަނިކޮށް މިއަދު އޭނާ ވަނީ އެ ކޮމިޝަނުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފަ އެވެ. އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އޭނާ ކޮމިޝަނުން ވަކި ކުރަން މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަަސާ ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައި ވަނިކޮށެވެ.

އިސްތިއުފާ ދެއްވައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މިއަދު ފޮނުއްވި ސިޓީގައި އަކުރަމް ވަނީ އޭނާއަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކުރައްވައިފަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ތުހުމަތުތަކަކީ ބަޔަކު ރާވައިގެން، ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެބޭފުޅާއާއި ދެކޮޅަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީއަށް ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ ވަކި ބައެއްގެ ރޭވުމުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިގެން ހަގީގަތާއި ޚިލާފް ވާހަަކަތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް އަކްރަމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެކަމުގައި ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އެބޭފުޅާގެ ފަރާތުން ހިނގާފައި ނުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު