ވިލާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރީ ފައިސާ ނެތިގެން: ޤާސިމް

- 4 days ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ވިލާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރީ ފައިސާ ނެތިގެން ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން ޤާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޤާސިމް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެ ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތު ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެން ދިމާވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު އެ ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ކުރިމަތި ކުރި ބޮޑު ފިއްތުންތަކާއި، ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ދެއަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން އެބޭފުޅާގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށް އިމްޕޯޓްމުދާ ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިފެހެއްޓި ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ކުންފުނީގައި އެސެޓް ހުރި ނަމަވެސް ފައިސާއެއް ނެތް ކަމަށެވެ.އަދި ބެންކު ތަކުގައި އެމަނިކުފާނުގެއެއްވެސް ފައިސާއެއް ފޮރުވާފައި ނުހުންނާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.އޭގެ އިތުރުން ޤާސިމް ވިދާޅުވީ މުދާހުރި ނަމަވެސް އެތަކެތި ވިއްކޭނެ ގޮތެއް މިހާލަތުގައި ނެތް ކަމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރީ މަޖުބޫރުވެގެން ކަމަށެވެ.

" އަޅުގަނޑުމެން ފޮރުވާފައި ހުރި އެއްވެސް ލާރިއެއް ނެތް ކަން ބެންކުތަކުގެ މީހުންނަށް އެނގޭނެ. އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެންމެ ބޮޑު ލޯނެއް އަދި ލޯނުތަކެއް ނަގާފައި ހުރި މީހަކަށްވެސް ހުންނާނީ އަޅުގަނޑު. ރަނގަޅު ވާހަކައެއް، އަޅުގަނޑުގެ އެސެޓް އެބަހުރި. އެއަށްވުރެ މާ ގިނައިންވެސް. އޭގެ ދިހަ ގުނަ ބާރަ ގުނަ ވިހި ގުނަ ވެސް. އެހެން ނަމަވެސް މި ކަހަލަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކިހިނެތްތޯ އެ އެއްޗެހި ވިއްކާލާނީވެސް. ކާކުތޯ ގަންނަން ހުރީވެސް. އަޅުގަނޑުއަތުގައި ނެތް އެއްޗެއް އަޅުގަނޑުމެން ދޭނީ ކިހިނެތްތޯ،" ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ފައިސާ ނެތަސް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރާ ކަމަށެވެ.އަދި އެއްހާސް ރުފިޔާ ނަމަވެސް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ދިން ކަމަށެވެ.އަދި އެކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން ބެންކު ތަކުގައި އާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ކައިރީ ސަލާން ޖެހިކަމަށެވެ.

ޤާސިމް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ކުންފުނި އާންމު ހާލަތަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ސްޓޭޓް ބެންކް އޮފް ސިލޯނުން 1.6 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަދި އެ ފައިސާ ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ހަމައަށް ކުންފުނީގެ މުވައްޒިފުންނާއި ހަރަދުތަކަށް 3.2 މިލިއަން ޑޮލަރު މަހަކު ހޭދަ ކުރަމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ހާލަތު މުވައްޒިފުންނަށް ތެދަށް ކިޔައިދީފައިވާނެ ކަމަށާ އޮޅުވާލަން ކުރި ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

33%

66%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

މުވައްޒިފުންނަށް ދޭނެލާރި ނެތަސް މީހުންނާ އިންނާނެ ލާރި އެބައޮތެއްނޫންތަ؟

ހަބަރު