މޫދު ކުޅިވަރު ކުޅެލުމަށް ދާންވީ ނައިވާދޫއަށް!

- 3 days ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަޒީރާ ރަށްތައް ވަށައިގެން އޮންނަނީ ހުސް މޫދާއި ކަނޑުކަމުން، ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގެ މޫދާއި ކަނޑަށް ވަނީ ޚާއްސަ ޖާގައެއް ދެވިފައެވެ. އެތަންތަން ވެފައިވަނީ ރިޒްގުގެ އިތުރުން، ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާ ލިއްބައިދޭ ވަސީލަތެއްކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިފަހަކަށް އައިސް މޫދު ކުޅިވަރުތައް ކުޅުންވެފައިވަނީ ކުދިބޮޑު ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ކަމަކަށެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މޫދު ކުޅިވަރޭ ބުނެފިނަމަ އަދިވެސް ގިނަބަޔަކަށް ސިފަވާނީ ރިސޯޓްތަކުގައި ހިންގާ ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރުތަކެވެ. އެހެނަސް މިއަދު މޫދު ކުޅިވަރުތައް ވަނީ ރިސޯޓްތަކުގެ ލަގްޒަރީ މާހައުލުން ނުކުމެ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކަށްވެސް ފޯރާފައެވެ. އެގޮތުން މިފަހަކަށް އައިސް މޫދު ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން އެންމެ ކުރިއަރަމުންދާ އެއް ރަށަކީ ހދ.ނައިވާދޫއެވެ.

ރީތި ހުދު ދޮންވެލީގެ ހިތްފަސޭހަ ގޮނޑުދޮށަކާއި ނޫކުލައިގެ ފުރިހަމަ މޫދަކާއި ވިލެއް އޮތް ނައިވާދޫ މޫދު ކުޅިވަރު ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އިފްތިތާހުކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 10ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. މީގެކުރިން ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓާ ސްޕޯޓްސް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށް، މިހާރު އެރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އެންބިއުލާންސް ޑްރައިވަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މަންސޫރު އަލީ ވަނީ "ނައިވާދޫ މޫދު ކުޅިވަރު" ނަމުގައި ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ހަދައި ވިޔަފާރިއެއްވެސް ފަށާފައެވެ.

މިވަގުތު ނައިވާދޫ ތަޖުރިބާކޮށްލަން ލިބޭ މޫދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ބަނާނާ ރައިޑް، ފަން ޓިއުބް ރައިޑް، ވޭކް ބޯޑިންގ އަދި ކައިޓް ސާފިންގ ހިމެނެއެވެ. މި ކުޅިވަރުތަކުގެ އަގުތަކާއި އިތުރު ތަފްސީލްތައް ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ބަލައިލެވޭނެއެވެ. އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދައި ބުކިންގ ހެއްްދުމަށް 9728336 ނަމްބަރާއި ގުޅުމުން އެކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.

މި މޫދު ކުޅިވަރުތަކަށް އެރަށުން މިހާތަނަށް ދަނީ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކައިރި ރަށްރަށުންވެސް މީހުން މި މޫދު ކުޅިވަރު ތަޖުރިބާކޮށްލުމަށް އަންނަމުންދެއެވެ. ހިތްގައިމު މާހައުލެއްގައި މޫދު ކުޅިވަރުގެ ތަޖުރިބާ ހާސިލްކޮށްލުމަށް ނައިވާދޫ ވަރެއް ނެތެވެ!

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
2 ކޮމެންޓް

ނާވައިދޫ އެއް ނޫނޭ.... ނައިވާދޫ... މަ ހިތަށް އަރާ ކީއްވެބާއޭ ނައިވާދޫ ލިޔަން ނޭނގިގެން މިއުޅެނީ... ނައިވާދޫ ޖަހާފަ އޮންނަ ހަބަރެއް ކިޔާލިޔަސް މަ ގާތަށް އަންނަ ރުޅި ބުނަން ނޭނގެ ..... މުޅިން އޮންނާނީ ނާވައިދޫ ނޫނީ ނާވާދޫ...

ހަބަރު