ވެމްކޯގެ ބާޖަކުން ތިލަފުށީ ފަޅަށް ކުނިއަޅާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިޔޯއެއް އާންމުވެއްޖެ

- 3 days ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުނި ރައްކާތެެރިކަމާ އެކު ނައްތާލައި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިކަމަށްވާ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ)ގެ ބާޖަކުން ތިލަފުށީ ފަޅަށް ކުނިއަޅާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިޔޯއެއް އާންމުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY MUSCMV

މީސް މީޑިޔާގައި އާންމުވެފައިވާ މި ވީޑިޔޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ބާޖްގެ އަރިމަތީގައި ވެއްޓިފައި ހުރި ކުނިތައް، މީހަކު ފިހިގަނޑުން ކެހުމަށްފަހު ތިލަފުށީ ފަޅަށް އަޅައެވެ. މިފަދައިން ކުނި އެޅުމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދު ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޣައްޔަރުވެފައިވާތަން އެ ވީޑިޔޯގައި ފެނިގެންދެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވޮއިސްއިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ވެމްކޯގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެކަން ހިނގިކަން އެނގުމުން ވެމްކޯގެ ސުޕަވައިޒަރަކު އެ ބާޖުގައި ތިބި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެފަދައިން މޫދަށް ކުނިއެޅުމަކީ ކިހާ ސީރިއަސްކަމެއް ކަމަށް ވިސްނައިދީފައިވާނެކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވަނީ ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ދެން އެފަދަ ކަމެއް ނުހިނގާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު