ADS BY PIZZA KITCHEN

މަޖިލިސް "ބަގް" ކުރަން އުޅުނު މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ

- 1 month ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި ނައިބް ރައީސް އިންނަވާ ކޮޓަރި ބަގް ކުރަން އުޅުނުކަމުގެ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމުގެ ބޭނުމުގައި "ބަގް" ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އަލާމާތްތަކެއް ހަރުކުރުމަށް އުޅުނު ކަމުގެ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ ކޮޓަރިތައް ބަގް ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކާ ފުލުހަކާއި ވާހަކަދެކެވި، މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފު އެކަން ސާޖަންޓް އޮފް އާމްސްގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްފައިވާކަން ނަޝީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތްކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ބެލުމަށް މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތްތަކާއި ގުޅޭ ކޮމިޓީއަށް މިހާރުވަނީ ފޮނުވައިފައެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

އާ ފިލްމެއް ކުޅެލީ...މީ ޖޭމްސް ބޮންޑުތަ؟

ހަބަރު