ADS BY PIZZA KITCHEN

ޔޫއެންޑީޕީން އިސްނަގައިގެން ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ އޮންލައިން އާޓް ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވަނީ

- 1 month ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިފެށޭ ޑިސެމްބަރ މަހުގެތެރޭގައި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ޔޫތް ވިޝަން (ޒުވާނުންގެ އަމާޒު) ގެ ނަމުގައި އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް، އޮންލައިން އާރޓް ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މި ވޯކްޝޮޕްގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ މިހާރު މުޅިދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކަށް އަލިއަޅުވާލުމާއިއެކު ކުރިމަގުގައި ކަންކަމުގައި އިސް ދައުރެއްއަދާކުރުމަށް ޒުވާނުން ބިނާކުރުމާއި، އަމިއްލަ ވިސްނުން ބޭނުންކޮށްގެން އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ޙައްލު ހޯދަން ދަސްކުރުމުގެ ހުނަރު އުނގަންނައިދިނުމެވެ.

ޔޫތް ވިޝަން ކޭމްޕް އަކީ އދ.ގެ ތަރައްޤީއާއި ބެހޭ ޖަމިއްޔާ (ޔޫ އެން ޑީޕީ ) ގެ އިސްނެގުމާއި އެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ސްޕޯރޓްސް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް، އޫރިދޫ މޯލްޑިވްސް އަދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން ގުޅިގެން، އުމުރުން 16 އަހަރާއި 25 އަހަރުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޭމްޕްއެކެވެ. މި ކޭމްޕް ގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަކި ހުނަރެއް ނުވަތަ ވަކި ތައުލީމީ ފެންވަރެއް ހުރުން ލާޒިމެއް ނުކުރެއެވެ. ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވަނީ ހަމަ އެކަނި އިންޓަރނެޓް ގެ ޙިދުމަތް ލިބި އޮންލައިން ކްލާސްތަކާއި ގުޅޭނެގޮތަކަށް މަގުފަހިވެފަ ހުރުމާއި [ އާރޓް ] އަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުރުމެވެ.

އެއްހަފްތާ އަށް ދެމިގެންދާ މި ވޯރކްޝޮޕްގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބޭނުންވާ އާރޓް ކިޓް އަދި އިންޓަނެޓްއާއި ގުޅުމަށްބޭނުންވާ 3 ޖީ އާއިއެކު މި ވޯރކްޝޮޕްގައި ކިޔަވާދޭ މާއްދާތަކަށް ބޭނުންވާނޭ އެހެނިހެން ތަކެތިވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ވޯރކްޝޮޕް ގައި ބައިވެރިވުމަށްޝަޢުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މި ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ: http://tinyurl.com/yvworkshop

ޔޫތް ވިޝަން ވޯރކްޝޮޕްގެ އަމާޒަކީ ރައްކާތެރި މާޙައުލެއްގައި އެކަކުއަނެކަކަށް އިޚްތިރާމާއެކުމި މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި އެކިއެކި ކަންކަމަށްއަލިއަޅުވާލާ، ވައިގެތެރެއަށް ނުވަތަ ޖައްވުގެތެރެއަށް ގެއްލިގެންދާ ބަސްތަކަކަށް ނުވެ، އެކުވެރި، މިނިވަން މާޙައުލެއްގައި ވާހަކަދައްކާ، ޚިޔާލުބަދަލުކޮށް، މަޝްވަރާކުރުމެވެ. މި ވޯރކްޝޮޕް ގައިހިމެނެނީ ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ސެޝަންތަކަކާއި، މި މުޖުތަމަޢުގައި ޒުވާނުން ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމާއި ޙިޔާލުބަދަލުކުރުމުގެ ސެޝަންތަކެކެވެ. މި ވޯރކްޝޮޕްގެތެރެއިން އަލިއަޅުވާލެވޭނެ ބައެއް މައުލޫތަކުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާގެ މާހައުލު، ތިމާވެށި، އިސްނެގުން (ލީޑަރޝިޕް)، އަނިޔާއާއި ގޯނާކުރުން، އެކުވެރިކަމާއި އަދި ރައްކާތެރިކަމާއި އަމާންކަން ހިމެނެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
2 ކޮމެންޓް

ވަރަށް ބައިވެރިވާން ބޭނުން ނަމަވެސް ވަކި އުމުރެއްގެ ކުދިން ނަގާތީވެ ބައިވެރިވެވޭކަށްނެތް ވަރަށް ދެރަ

ADS BY PET KINGS

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު