ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ބޭރުގެ ސިފައިންގެ މަރުކަޒެއް ގާއިމްނުކުރެވޭނެ: ޝާހިދު

- 2 years ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ރާއްޖޭގެ ފަސްގަނޑުގައި ބޭރުގެ ސިފައިންނަށް މަރުކަޒެއް ގާއިމްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އިންޑިޔާއަށް މިވަގުތު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ސްޓްރެޓަޖިކް ނިއުސް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީން ބޭރު ގައުމެއްގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރުމުގެ ފުރުސަތު، މަޖިލީހުގެ ރުހުމާއި ނުލައި ނުދޭކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަކީ ރައީސް އިބްރާާހިމްގެ ސަރުކާރުން ވިސްނަމުންދާކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، ބައިނަލްއަގްވާމީ މައްސަލަތަކުގައި ބަނދެވެން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގައުމުގައި އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް ހައްލުކުރަން ޖެހިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތައް އެބަހުރިކަމަށް ޝާހިދު ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު އޮންނާނީ ރާއްޖެއާއި ގުޅުންބަދަހި ކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ގައުމަކާއި އެކު ގުޅުންބަދަހި ކުރާގޮތަށް ކަމަށާއި، އިންޑިޔާއަކީ ޒަމާންވީ އެކުވެރިއެއްކަމުގައި އޮންނާނެކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވަނީ އިންޑިޔާގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭއްވިޔަސް، ތަމްރީނާއި އެކު ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަގްބަލްގައި ދިވެހިންނަށް އެ ހެލިކޮޕްޓަރުތައް އަމިއްލައަށް ދުއްވޭނެކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އިންޑިޔާއިން ދޭ ޑޯނިޔަރ މަތިންދާބޯޓު ބަލައިގަންނާނެކަމަށްވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މި އިންޓަރވިއުގައި ޝާހިދު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ހައްލު ކުރުމަށް 350-250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން އިންޑިޔާގެ ކިބައިން އެދޭނެކަމަށްވެސް ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު