ADS BY PIZZA KITCHEN

ރައީސް މައުމޫނަކީ ފިތްކަނޑައިގެންދާވަރުގެ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް: ރައީސް ނަޝީދު

- 1 month ago 8 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ ފިތްކަނޑައިގެންދާވަރުގެ އަނިޔާވެެރި ވެރިކަމެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ "އާސްކް ސްޕީކަރ" ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެވަޑައިގެންނެވި ބެލުންތެރިއަކު ކުރީޣެ ރައީސް ޔާމީން ޖަލުން މިނިވަން ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކުރީ ވެރިކަން ކުރެއްވި ރައީސުންނާއި މެދު އެގޮތަށް ކަންތައްކުރަން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ހުންނެވުމުން ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް މައުމޫން ޖަލަށް ނުލެއްވީ އެމަނިކުފާނު ކަމެއް ނުކުރައްވާތީ ނޫން ކަމަށާއި، މައުމޫނަކީ 30 އަހަރު ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި، ދިވެހިން ފިތްކަނޑައިގެންދާ ވަރުގެ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު އެކަން ބެލީ ތާރީހުގެ ފަށްފުށަށް ގެންދެވި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެޔޮ ގޮތުގައި ދިވެހިންނަށް ވެރިކަން ކުރަމުން ދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުން" މައުމޫން ޖަލަށް ނުލެއްވި ސަބަބާއި ގުޅޭގޮތުން ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
8 ކޮމެންޓް

ރައީސް މަޢުމޫން ޖަލަށް ނުލެއްވުނީކީ ނޫން ލެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިގެން ނުލެވުނީ. ކަލޭ ވެސް ޖަލަށް ލީ ވެލާނާގެއިންނާ ތަންތަނުން ވައްކަން ކުރަން ހަދައިގެން. އޭރު ޖަލަށް ލީމަވެސް ވައްކަން ކުރުން ހުއްޓާލާ އިސްލާހުވީކީ ނޫން. މުޅި ގައިމު ދިރުވާލާ ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖައްސައިފި

ހަބަރު