ADS BY PIZZA KITCHEN

މިސަރުކާރުން ވަނީ ދިވެހި ޒުވާނުން ބޯހިޔާވަހިކަމުން މަޙްރޫމްކޮށްފައި: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މިސަރުކާރުން ދިވެހި ޒުވާނުން ބޯހިޔާވަހިކަމުން މަހްރޫމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލް މެންބަރު އަހްމަދު ނަރީޝް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން އެއޮފީހުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނަރީޝް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގައި އަލަތު ކައިވެނިކުރާ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފްލެޓްތަކެއް ޤާއިމްކޮށްދެއްވި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން ވަނީ ޒުވާނުން ބޯހިޔާވަހިކަމުން މަޙްރޫމްކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

"ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފްލްޓްތަކެއް ޤާއިމްކުރެއްވި.މިސަރުކާރުން އައިސް މިބުނަނީ މިއީ ވުޖޫދުގަވެސް ނެތް އެއްޗެކޭ.ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން 2500 ފްލެޓެއްގެ ވާހަކަދެއްކި.އަނެއްކާ ފްލެޓް ކޮމިޓީން އަރާފަ މިބުނަނީ އެވެސް ވުޖޫދުގަ ނެތް އެއްޗެކޭ." ނަރީޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަރީޝް ވިދާޅުވީ، ފްލެޓް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ފްލެޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިނުވި ނަމަވެސް އެއްކޮޓަރީގެ ފްލެޓްތަކުގެ ފޮޓޯ ނޫސްތަކުގައި ޝާއިއުކޮށްފައި ހުރިކަމަށެވެ. އަދި 2500 ފްލެޓް އަލަތު ކައިވެނިކުރާ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޤާއިމްކުރިއިރު، މިސަރުކާރުން ވަނީ ފްލެޓްތަކުގެ ޢަދަދު ކުޑަކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެއީ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ މައްސަލައެއްނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ނަރީޝް ވިދާޅުވީ، ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލީ އެއަދަދަށްކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ޑީލެއްގެ ތެރެއިން އެ އަދަދު ކުޑަކުރުމަކީ، މިސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ

0%

0%

100%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު