ADS BY PIZZA KITCHEN

ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ ސްވިމިންފޫލަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް: މަޙްލޫފް

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ ސްވިމިންޕޫލަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ހަދާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓް އަހްމަދު މަޙްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންޕޫލް މިއަދު ރަސްމީކޮށް އާންމުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެހެން ހުޅުވުމާއި ގުޅިގެން ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ރައީސް އަޙްމަދު ޝިޔާމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ ސްވިމިންޕޫލްގެ ކްރެޑިޓްވެސް ދެއްވަންވީ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށްތޯ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ.

"މިކަމުގެ ކްރެޑިތްވެސް ހަމަ ދެއްވަންވީ ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަށްތޯ؟ މިހުންނަނީ އަނދުން އެޅުވޭވަރަށްވުރެ ފާޅުކަންބޮޑުކޮށް ރައީސް ޔާމީން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޒުވާން ޖީލަށް ކޮށްދެއްވާފައިހުރި ކަންކަން." ޝިޔާމްގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޝިޔާމްގެ ޓްވީޓަށް ރައްދުދެއްވަމުން މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ، ހުޅުމާލެ ސްވިމިންޕޫލަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ކްރެޑިޓް ރައީސް ޞާލިޙް ނުނަންގަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޞާލިޙް މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އޮލިމްޕިކް ސްޓޭންޑާޑް ސްވިމިންޕޫލެއް އެޅުއްވުމަށް ކަމަށް މަހްލޫފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

50%

0%

50%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު