ADS BY PIZZA KITCHEN

ޙިސާބެއްނެތި ސުވަރުގެ ވަންނަ ހަތްދިހަ ހާސްމީހުން!

- 5 months ago 1 - އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން

އިމާމް ބުޚާރީއާއި އިމާމް މުސްލިމް، އެދެބޭކަލުންގެ ޞަހީޙުގައި ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އިބްނު ޢައްބާސް رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްދުވަހެއްގައި ނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ތިމަންމެންގެ ތެރެއަށް ނުކުމެވަޑައިގެން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އުއްމަތްތައް ދައްކާލެވުނެވެ. ފަހެ، ނަބީބޭކަލަކާއެކު އެންމެ މީހެއް ވި (އެބަހީ؛ އެންމެ މީހެއް އީމާންވި) ނަބިއްޔުންވިއެވެ. އަދި ނަބީބޭކަލަކާއެކު ދެ މީހުން ވި ނަބިއްޔުންވިއެވެ. އަދި ނަބީބޭކަލަކާއެކު ދިހަވަރަކަށް މީހުން ވި ނަބިއްޔުންވިއެވެ. އަދި ނަބީބޭކަލަކާއެކު އެއްވެސްމީހަކު ނުވާ ނަބިއްޔުންވެސްވިއެވެ. ދެން ލޮލުކޮޅަށް އޮބާލާވަރުގެ ބޮޑު އަނދިރިގަނޑެއް ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިގަތީމެވެ. (އެބަހީ؛ މީހުން ގިނަކަމުން އަނދިރިގަނޑެއްގެ ގޮތަށް ފެންނަ ބައެއް ދެކެވަޑައިގަތީމެވެ.) އެހިނދު، އެއީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މީހުންކަމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އުއްމީދުކުރެއްވީމެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވުނެވެ. 'މިއީ މޫސާގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންނެވެ.' ދެން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވުނެވެ. 'ކަލޭގެފާނު ބައްލަވާށެވެ!' އެހިނދު، ލޮލުކޮޅަށް އޮބާލާވަރުގެ ބޮޑު އަނދިރިގަނޑެއް ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިގަތީމެވެ. އަދިވެސް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވުނެވެ. 'މި ފަރާތަށާއި މި ފަރާތަށް ބައްލަވާލައްވާށެވެ!' އެހިނދު، ކޮންމެ ދިމާލަކުންވެސް ލޮލުކޮޅަށް އޮބާލާވަރުގެ ބޮޑު އަނދިރިގަނޑެއް ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިގަތީމެވެ. ދެން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވުނެވެ. "މިއީ ކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މީހުންނެވެ. މިބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ޙިސާބެއްނެތި ސުވަރުގެ ވަންނާނެ 70 ހާސް މީހުންވެއެވެ." މި ހިސާބަށް ޙަދީޘްކުރެއްވުމަށްފަހު، އެއީ ކޮންބައެއްކަން ބަޔާންނުކުރައްވައި، އެކަލޭގެފާނުގެ ގެކޮޅަށް ވަދެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

ދެން، ޙިސާބެއްނެތި އަދި ޢަޛާބެއްނެތި ސުވަރުގެ ވަންނަ ބަޔަކާމެދު ޞަޙާބީންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިއްޖެއެވެ. އޭގެތެރެއިން ބައެއް ބޭކަލުން ވިދާޅުވީ އެބަޔަކީ ﷲ ގެ ރަސޫލާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އާ ބައްދަލުވެވަޑައިގެންނެވި ޞަޙާބީންކަމުގައެވެ. އަނެއްބައި ބޭކަލުން ވިދާޅުވީ އެބަޔަކީ އިސްލާމްކަންމަތީ ދުނިޔެއަށް އުފަންވެ، އެއްވެސްގޮތަކަށް ޝިރުކުނުކުރާމީހުން ކަމުގައެވެ. އަދި މިނޫންވެސް އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަދެކެވުނެވެ. 

ދެން، ރަސޫލުﷲ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ނުކުމެވަޑައިގެން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "ތިޔަ ބޭކަލުން ޚިޔާލުތަފާތުވެވަޑައިގެން އުޅުއްވަނީ ކޮންކަމަކާތޯއެވެ؟" އެހިނދު، އެބޭކަލުންގެ ވާހަކަތަކުގެ ޚަބަރު ދެންނެވުމުން ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. "އެބައިމީހުންނަކީ (އެބަހީ؛ ޙިސާބެއްނެތި ސުވަރުގެ ވަންނާނެ މީހުންނަކީ) ބަދުފާލު ނުބަލާމީހުންނެވެ. އަދި މީސްތަކުންކުރެ ރުޤްޔާކޮށްދިނުމަށް ނޭދޭމީހުންނެވެ. އަދި ފާރުގަނޑުތަކުގައި ފަރުވާގެގޮތުން ދޮންދަގަނޑު ނުޖައްސާމީހުންނެވެ. އަދި އެބައިމީހުންގެ ވެރި ރައްބަށް ވަކީލުކުރާމީހުންނެވެ." އެހިނދު، ޞަޙާބީންކުރެ، ޢުއްކާޝާ ބުން މިޙްސަން ތެދުވެވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ. "އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ތިމަން ލައްވާތޯ ﷲއަށް ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެ!" އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "ތިބާވަނީ އެމީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ." ދެން އެހެން ބޭކަލަކު ތެދުވެވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ. "އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ތިމަން ލައްވާތޯ ﷲއަށް ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެ!" އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "އެކަމުގައި ޢުއްކާޝާ ތިބާއަށް ވުރެ ކުރިއަރައި ހިނގައްޖެއެވެ."

މިއީ އެދުވަހެއްގައި އެންމެހާ މީސްތަކުންގެ ޙިސާބު ބެލެވޭ ދުވަހުގައި މާތް ﷲ ގެ އަޅުތަކުންކުރެ ބައެއް އަޅުތަކުންގެ ޙާލަތެވެ. މި އަޅުތަކުންނަށް މި އުފާވެރިކަން ލިބިފައިވަނީ ދުނިޔެ މަތީގައި އެބައިމީހުން ކުޅަ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. މަޙްޝަރުގެ މައިދާނުގައިވާ ކޮންމެ މީހަކުމެ މި އަޅުތަކުންގެ ތެރޭގައި ވޭތޯ އެދިއެދި ތިބޭނެއެވެ. މި މާތް އަޅުތަކުންނަށް ހުރި އުފާވެރިކަމެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ. މާތް ﷲ މި އަޅުތަކުންގެ ތެރޭގައި އަޅަމެން ލައްވާށި! އާމީން.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

މާޝާﷲ

ހަބަރު