ADS BY INTERNATIONAL AID

ސަފާރީ ރޭޕް ކޭސް: ޝާންގެ މައްޗަށް ތިން ދައުވާކޮށްފި

- 3 months ago 5 - ރިމާހް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ބިދޭސީ އަންހެނަކު ރޭޕް/ ޖިންސީ ގޯނާކުރަން އުޅުނު މައްސަލައިގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ދައުވާ އުފުލައިފިއެވެ.

ADS BY EHEE

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ލ. ގަން، ތުނޑި، ނޫރަންގެ ޝާންގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ވަނީ ޝާންގެ މައްޗަށް ތިން ދައުވާއެއް އުފުލާފައެވެ. އެއީ ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ، އަނިޔާއެއް ދީފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އަދި ގައިގައި އަތްލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ވަނީ އެހެން ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދޭންވެސް ޕީޖީ އޮފީހުގައި އެދިފައެވެ.

ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ސާބިތުކުރެވޭނެ ވަރަށް ހެކި ނެތްކަމަށް ޕީޖީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ޝާންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ހުރިހާ ދައުވާއެއް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލުހުކުމެއް އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ އޭނާއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހުމޫދުގެ ފިރިކަލުންނެވެ.

42%

28%

28%

5 ކޮމެންޓް

ލަދުން ބޯހަލާކު އަނބިން ތިބެމެ ހިލޭ އަނހެނުން ފަހަތުން ދުވަނީ ކޮން ބޭނުމެއްގާބާއޭ ހިތަށް އަރާ، ދީނުގާ ހަރާމް ކުރެއްވި ކަންކަމަށް ވުރެ ހަލާލު ގޮތުގާ ޖިންސީ ޢަރީޒާތައް ފުއްދައިގެން ތިމާމެނަށް ދެއްވާފާވާ ނިއުމަތްތަކަށް ޝުކުރު ވެރި ނުވެވޭނަމަ ދުނިޔެއާ އާޚުރަތުން ތިމާ ގެއްލި ހިނގައިދާނެ ކަން ނުވިސްނޭތޯ؟؟؟

އިމްރާނު ފެއިލް.ޖީހާނަށް ބޮޑު ހުތުރެއް.ދެރަ.......ދޯ؟

ސާބިތެއްނުކުރާނެ ރީދޫ ކުއްޖެއްނު ދެންތިބި މީހުން ވެސް ތަންކޮޅެއް ރީދޫކުލަ ގަދަވީމަ ހެކިނެތީ

ހަބަރު