ADS BY PIZZA KITCHEN

ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކުންފުނީގެ އެމްޑީއަކަށް ރިޒްވީ

- 1 week ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓުތަކެއް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގަން އުފެއްދި ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކުންފުނީގެ ބޯޑު އެކުލަވާލައި، އެކުންފުނީގެ އެމްޑީއަކަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރިޒްވީ އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

"ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް"ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުފެއްދެވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 30 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ކުންފުންޏަކީ 100 ޕަސެންޓްް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެކެވެ. 200 މިލިއަން ހިއްސާގެ މި ކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލަކީ ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އެގޮތުން ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން ކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރު، އޭރު ހިންގި އަޕާ ނޯތު ޔޫޓިލިޓީ ލިމިޑެޓްގެ ޗެއާމަންކަން ކުރެއްވި އަބްދުލް ލަތީފު ގާސިމެވެ. ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް އައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރިޒްވީ އެވެ.

ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް އުފެއްދުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުން އައި ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ވަނީ ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމަށް ނިންމައިފަ އެވެ. އަދި އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނީޓާކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާގުޅޭ ޗާޓަރެއްވެސް މިއަދު ވަނީ ޢާންމުކޮށްފައެވެ.

އެޗާޓަރުގައި ބުނާގޮތުން ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކުންފުންޏަށް ބަދަލު ކުރަނީ މިވަގުތު ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތެކެވެ. ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މިވަގުތު ހުރި ހުރިހާ ސަރަހައްދީ އެއާޕޯޓްތަކާއި އެތަންތަނުގައި ހުރި އެންމެހައި ވަސީލަތްތަކާއި ހަރުމުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުދަލާއި މުވައްޒަފުންނާއި އެ ތަންތަނާ ގުޅޭ އެންމެހައި އެއްބަސްވުންތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްއާ ގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކެވެ. އަދި އެކަންކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ އެއްބަސްވުންތަކާއި އެނޫންވެސް އެތަންތަނާ ގުޅޭގޮތުން އުފެދިފައިވާ ހުރިހާ ގާނޫނީ ހައްގުތަކާއި އިލްތިޒާމްތައް ބަދަލުކުރުމުގައި އަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ވެސް އެ ޗާޓަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓުތައް ތަރައްގީކޮށް ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނައިރު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓާއެކު ރާއްޖޭގައި މިހާރު 16 ވަރަކަށް އެއާޕޯޓު އެބައޮތެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު