ADS BY PIZZA KITCHEN

އެމްއެންޔޫ އަދި އައިޔޫއެމްގެ ލައިބްރަރީތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަނީ

- 1 week ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޢުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އާއި ދެމެދު ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދެ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށާއި، މުވައްޒަފުންނަށް އެއް ޔުނިވާސިޓީ އިން ނުލިބޭ ޚިދުމަތްތައް އަނެއް ޔުނިވާސިޓީ އިން ހޯދޭނެއެވެ. އަދި ދެ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އެޚިދުމަތް ލިބެމުންދާނެއެވެ.

އެ އެމްއޯޔޫގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެމްއެންޔޫ ގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމްއެންޔޫގެ ވައިސް ޗާންސެލާ ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަރީފް އަޙްމަދެވެ.އަދި އައިއެމްޔޫ ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލާ ޑރ.އިބްރާޙިމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާއެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމްއެންޔޫގެ ވައިސް ޗާންސެލާ ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަރީފް ވިދަޅުވީ، އެމްއެންޔޫގެ ލައިބްރަރީ އަކީ ވަސީލަތްތައް ގިނަ، އަދި ގިނަ ދުވަސްވީ ލައިބްރަރީއެއް ކަމަށެވެ.އެހެންކަމުން އެމްއެންޔޫގެ ލައިބްރަރީ އައިއެމްއޭއާއި ޙިއްސާކުރުމަކީ މުޙިންމު ކަމެއްގޮތުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި އައިއެމްޔޫގެ ވައިސް ޗާންސެލާ ވިދާޅުވީ، ދެ ޔުނިވާސިޓީގެ ދެމެދު އޮންލައިން ޑޭޓާބޭސް ޝެއާކުރެވުމަކީ ކުރައްވާ އުއްމީދެއް ކަމަށެވެ.

ފޮޓޯ: ސަން

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު