ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ސްކޫލްތަކުން ކޮވިޑް ކޭސްތައް ފެންނަ ޢަދަދު އިތުރުވަނީ

- 1 month ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ކިޔެވުން މެދުކެނޑުމަށްފަހު މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ޓާމްގެ ކިޔެވުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލުތަކެއްގައި ފަށާފައިވާއިރު، ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން ފަށާފައިވަނީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ،.

ADS BY PRESS HOUSE

ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ސްކޫލުތައ ހުޅުވައިގެން ކިޔަވައިދެމުން ގެންދާއިރު، މަދުން ނަމަވެސް ސްކޫލްތަކުންދަނީ ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންނެވެ. ސްކޫލްތަކުގެ ދެވަނަ ޓާމްގެ ކިޔެވުން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު، ދެވަނަ ޓާމުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާ ނިމިގެން ދިޔައިރު މިހާތަނަށް ކިޔަވައިދޭ ހަ ސްކޫލަކުން ވަނީ ކޮވިޑް ކޭސްތަކެއް ފެނިފައެވެ. ނަމަވެސް އެޗްއީއޯސީ އިން ވަނީ ސްކޫލްތަކަކީ އެންމެ ބޮޑަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަަޅާފައިވާ ތަންތަން ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ގއ.ދެއްވަދޫ ކްލަސްޓާއާއި ގުޅިގެން އެއަތޮޅު ވިލިނގިލީ އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ކިޔަވަމުން ގެންދާ ގްރޭޑް10ގެ ދަރިވަރަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން އެރަށު ސްކޫލުވެސް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގްރޭޑް 3 ގެ ޓީޗަރަކުވެސް ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވެވެފައެވެ. މިކޭހާއި ގުޅިގެން އެޗްއީއޯސީ އިން ވިދާޅުވީ، ކަރަންޓީން ކުރެވުނު އިތުރު ޓީޗަރުންނާއި ޕޮޒިޓިވްވި ޓީޗަރު ދިމާވެފައިވަނީ ސްކޫލުން ބޭރުގައިކަމަށެވެ. އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައިވާތީވެ އެއްވެސް ދަރިވަރެއް ކޮންޓެކްޓްއެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮވިޑް ކޭސްތައް މިހާރު ހުރި ސްކޫލްތަކުގެ ތެރޭގައި ގއ.ވިލިނގިލީ އަތޮޅު މަދަރުސާ، ދާންދޫ ސްކޫލް، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލު، ބިލަބޮންގ ހައި ސްކޫލް ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ އިތުރުން ޣާޒީ ސްކޫލް ހިމެނޭ ކަމަށް އެޗްއޯއީސީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކުގައި ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާއިރު، މިއަދާއި ހަމައަށް މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5 ސްކޫލަކުން ވަނީ ކޮވިޑްގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް ފެނިފައެވެ. އެގޮތުން ބިލަބޮންގ ހައި ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުންދާ އެއް ޢާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ހަތަރު ދަރިވަރަކާއި، ޣާޒީ ސްކޫލުން ޓީޗަރެއް ޕޮޒިޓިވްވި ކޭހެއް ވަނީ ފެނިފައެވެ. މި ކޭހުގެ 12 ކޮންޓެކްޓުންނަކީވެސް ޓީޗަރުންނެވެ.

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުންވެސް ގްރޭޑް 9ގެ ދަރިވަރަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީ އިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މި ދަރިވަރުގެ ކޮންޓެކްޓްގެ ގޮތުހައި ހަތަރު ދަރިވަރުން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. 

50%

50%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

އިސްކޯލުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ފައްސިވާ ކުދިން ކަރަންޓީނު އައިސޮލޭޓް ކުރަންވާނީ މިނިސްޓަރުގެ ގޭގަ ނުވަތަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގަ.

ހަބަރު