ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މަތީ ތައުލީމްގެ ލޯނު ދޫކުރުމުގައި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ޖާގަދެނީ

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތަކަށް މި އަހަރު ދޫކުރާ ލޯނުގެ އެހީގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް ޖާގަ ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ ލޯނު ދިނުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ ކެޓެގަރީއިން ލޯނަށް ހުށަހަޅަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ އިިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ ގިނގުނަ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ފޮޓޯ:ރާއްޖެ އެމްވީ

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު