ADS BY PIZZA KITCHEN

އަދީބާއި، ޒިޔަތަކީ ފާސިޤުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެ، ހެކިބަސް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭނެ: ފަނޑިޔާރު ޝަހީދު

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބާއި، ޒިޔަތަކީ ފާސިޤުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެ ދެމީހުންގެ ހެކިބަސް ބަލައިގަނެވޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް ދައުލަތަށް ދެއްކިފައިނުވާކަމަށާއި، ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް އެ ދެމީހުންގެ ހެކިބަސް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިޢުނާފު މައްސަލައިގެ ޙުކުމް އިއްވާ މަޖިލީހުގައި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެބޭފުޅާ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ގއ.ވޮޑަމުއްލާ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބުނު އެއް މިލިޔަން ރުފިޔާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް އެސްއޯއެފް މެދުވެރިކޮށް ޖަމާވިކަން ސާބިތުވެ، އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ދަށުކޯޓުން އިއްވި ޖަލުހުކުމް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރުމުން، އެ މައްސަލައިގައި އަމިއްލަފުޅު ރައުޔު އިއްވަވަމުންނެވެ.

ޝަހީދު ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބަކީ ރައީސް ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ޢާއިލާއަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދިނުމަށް އުޅުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހެއް ކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާގެ ހެކިބަހަކީ ޢަދާވާތްތެރިކަން އޮތް ފަރާތެއް ދޭ ހެކިބަހެއް ކަމުގައިވާތީ ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް އަދީބުގެ ހެކި ބަސް ބޭނުންނުކުރެވޭނެކަމަށްވެސް ފަނޑިޔާރު ޝަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އަޙްމަދު އަދީބާއި ޒިޔަތުގެ ހެކިބަހަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހެކިބަސް ދީފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މީގެ ކުރިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޙުކުމް އިއްވުމުގައި އަދީބާއި ޒިޔަތުގެ ހެކިބަހަށް ބުރަދަން ދޭނެ އެކަށީގެންވާ އިތުރު ހެއްކެއް މި މައްސަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަން ނެތް ކަމަށްވެސް ޝަހީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފޮޓޯ:ސަން

80%

0%

20%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު