ADS BY PIZZA KITCHEN

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސެކްރެޓަރީ ހަސަން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

- 1 month ago 0 - ރިމާހް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސެކްރެޓަރީ ހަސަން އިސްމާއިލް، އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ބައެއް މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ހަސަން ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވިކަން ޔަގީންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވީ އަމިއްލަ މަސައްކަތަށް ވަގުތު ދެއްވުމުގެ ގޮތުންކަމަށެވެ.

ހަސަން މަގާމުން ދުރުވެ ވަޑައިގެންނެވިއިރު، ދާދިފަހުން ރައީސް އޮފީހުގެ ޕްރެސް އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޓީމަށް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ.

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުގައި އެބޭފުޅާ ހުންނެވީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރގެ ފެންވަރުގައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު