ADS BY PIZZA KITCHEN

އެއްލަވާލެއްވި ރަން އަނގޮޓި

- 4 months ago 2 - އައްޝައިޚް މުޖްތަބާ ޙަމީދު

ޢަބްދުﷲ ބުން ޢައްބާސް رضي الله عنها ގެ އަރިހުން އިމާމް މުސްލިމު ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެއްދުވަހަކު ނަބިއްޔާ صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބު ބޭކަލުންނާއެކު އިންނެވިއެވެ. އެތަނުން ބޭކަލެއްގެ އަތްޕުޅުގައި ރަން އަނގޮޓިއެއް އަޅުއްވާފައިވަނިކޮށް އިތުރު އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ADS BY SIM SIM MOBILE

އެހިނދު މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އެ ޞަޙާބީގެ އަތްޕުޅުން އެއަނގޮޓި ނަންގަވާ އެއްލަވާލެއްވިއެވެ. ދެން ލޯތްބާއިއެކު ނަޞޭޙަތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަމުން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "ތިޔަބައިމީހުންގެތެރެއިން އެކަކުވެސް ޤަޞްދުގައި އެމީހެއްގެ އަތުގައި ނަރަކައިގެ އަނގުރު އަލިފާންގަނޑެއް އަޅާނަންތޯއެވެ؟" 

ދެން ހިނދުކޮޅެއްގެ ފަހުން ނަބިއްޔާ صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އެ ދުވަހުގެ އެ މަޖިލީސް ނިންމަވާލައްވާ އެތަނުން އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގެންނެވިފަހުން އެތަނުގައި ދެންތިއްބެވި ޞަޙާބީން ކުރިން އެ އަނގޮޓި އަޅުއްވައިގެން އުޅުއްވި ސަހާބީއަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ ދެންނެވިއެވެ. "އެ އަނގޮޓި ނަންގަވާ އެއިން މަންފާހުރި އެހެންކަމެއް ކުރައްވާށެވެ" އެބަހީ: އެއަނގޮޓި ވިއްކާވާލެއްވުން ނުވަތަ އަނބިކަމަނާ ނުވަތަ އެހެން ގާތްތިމާގެ އަންހެން ކަނބަލަކަށް ދެއްވުން ކަހަލަ ކަމެއް ކުރައްވާށެވެ. 

އެހިނދު އެ ޞަޙާބީ ވިދާޅުވި ބަސްފުޅު އަޑު އައްސަވާށެވެ. "ﷲ ގަންދީ ބުނަމެވެ. ނަބިއްޔާ صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އެއްލަވާލެއްވި އެއްޗެއް ތިމަން ނުނަގާހުށީމެވެ". ޒީނަތްތެރިވުމަށް ފިރިހެނުން ރަންއަނގޮޓި އެޅުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ. އެހެންވެ ކައުއިތުރު ނަބިއްޔާ صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އެ މުންކަރާތް ފެނިވަޑައިގެންނެވުމުން އަތްޕުޅުން މަނާކުރެއްވުމުގެ ބާރު ލިބިވަޑައިގެންފައިވުމުން އެކަން މަނާކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ އޭރު މަދީނާގެ ވެރިޔާއެވެ. އަދި އެ ޞަޙާބީ އެކަންކުރެއްވީ އެކަމުގެ ޙުކުމް ދެނެވަޑައިނުގެންކަން އެނގިވަޑައިގެން ރީތިކޮށް ނަޞޭޙަތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ނޭނގި ފާފައެއް ކުރެވުމަށްފަހު އެކަމުގެ ޙުކުމް އެނގުމާއެކު އެ ޞަހާބީ އެކަމުން ދުރުހެލިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް އެ ދެއްކެވި ނަމޫނާއާމެދު ހައިރާން ނުވޭތޯއެވެ؟ އެ އަނގޮޓި ނަންގަވައިގެން ހުއްދަ ބޭނުމެއް ކުރެއްވެން އޮއްވާވެސް އެ ކުރެއްވުނު ކުށާމެދު ތައުބާވެ އެކަމުން ދުރުހެލިވެ ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ގޮތުން އެ ވިދާޅުވަނީ ދެން ތިމަން އެ އަނގޮޓިއެއް ނުނަގާނަމޭ އެވެ. އެއީ ނަބިއްޔާ صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އެކަމާ ރުހިވަޑައިނުގެން އެއްލަވާލެއްވި އެއްޗަކަށްވީމައެވެ. ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ކޮންފަދަ ރީތި ނަމޫނާއެއްތޯއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

ފުރިހަމަ ރިވެތި ނަމޫނާއެއް މާޝާﷲ

މާޝާﷲ

ހަބަރު