ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ޗައިނާގެ މީހުންނަކީ "ލޯ ކުޑަ" ބައެއްކަމަށް ބުނެ ޝިޔާން ފުރައްސާރަކޮށްފި

- 3 weeks ago 8 - ރިމާހް

މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، ޗައިނާގެ މީހުންނަށް ނަސްލީގޮތުން އިހުތިރާމްކުޑަވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ޝިޔާން ވާހަކަދައްކަވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެބޭފުޅާ މިފަދަ މޭރުމަކުން ވާހަކަދެއްކެވީ މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށައެޅުނު މާލޭގައި އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުތައް ގާއިމްކުރުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރުގެ ބަހުސް މަރުހަލާގެ ތެރެއިން ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

މި ބަހުސްގެ ތެރެއިން މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވަނީ މި ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން އެތަނުގައި ހައްދާފައިވާ ވިނަގަނޑު މައްޗަށް އަރާލަން ތުއްތު ކުދިންނަށް ފުރުސަތު ނުދޭކަމަށް ސައީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިކަމަށް ރައްދުދެއްވައި ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނަންގަވައި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިޔާން ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އޮޅޭ ގޮތަށް ސައީދު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ޝިޔާންގެ ދެ ދަރިން ގޮވައިގެން އެޕާކަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު، އެ ކުދިންނަށް ވިނަގަނޑު މައްޗަށް އެރުނުކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރި ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި ބެހެއްޓީ ޗައިނާގެ ފޭކު ގަސްކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެތާނގަ ބެހެއްޓީ ޗައިނާގެ ފޭކު ޕްލާސްޓިކް ގަސް. ކޮން ކަމެއް އޮޅުވާލަން މިއުޅެނީ؟ ޗައިނާގެ ކުދިކުދި ލޯ ހުންނަ މީހުންނަށް ދައްކާ ކަހަލަ އެއްޗެހި އައިސް މިތާނގަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނަށް ދައްކަން އުޅޭނެކަމެއް ނެތް"، ޝިޔާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވުމާއި އެކު އެވަގުތު ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ ވަނީ އެކަން ހުއްޓުވައި ކުށްވެރިކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ބައެއްގެ ނުވަތަ ނަސްލެއްގެ ސިފައާ ބެހިގެން ނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.  

16%

83%

0%

ADS BY COCA COLA
8 ކޮމެންޓް

އުކުޅަހު ކުދިން މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލާން އުޅުނީމަ، އެމްޑީޕީން އެހާ ސަޕޯޓެއް ނުދީ، ޝިޔާންޓޭ ގެނައީ. އެއްވެސް ތާކުން ތާކު ޖެހޭ މީހެއް ނޫން. ފެނިއްޖެ ފެންވަރު؟ އަރި އަތޮޅުގަ އެމްޑިޕީއަށް އިހްލާސްތެރި ރަށަކީ އުކުޅަސް. އެކަމު އެމްޑީޕީ ވެރިން ވަރަށް ބޭއިންސާފު އުކުޅަހާ މެދު.

މީނައަށް ދެންލިބޭ ދަރިއެއްގެ ލޯ ކުޑަވެއްޖެއްޔާ ކީއްބާ ކުރާނީ؟؟؟

ކުރަންވީ ކަމަކީ މިއަދުން ފެށިގެން ސުކޫލް ތަކުގައި އަޚުލާގުގެ މާއްދާ އެއް ކިޔަވައިދޭން ފެށުމާއެކު އަޚުލާގާބެހޭ ސުޕަވައޒަރަކު ބެހެއްޓުން.ކުރީގަ އީޕީއެސް އަހުމަދިއްޔާ ތަން ތަނުގަ ޑިސިޕްލިންއަށް ސުޕަވައިޒަރުން ތިބި.ނަތީޖާ ވަރަށް ރަނގަޅު....އަސްލުގައި ކިޔެވުމުގެ ބޭނުމަކީ ރީތި ގޮތުގައި މުޖުތަމަޢަށް ނުކުމެ އެހެން މީހުންނާ ރީތިކޮށް މުޢާމަލާތު ކޮށް ދުނިޔޭގައި އުޅެން.

ފުރަތަމަ ބަލާބަލަ ތޮއްޑޫގެ ދަނޑުވެރިން އުޅޭ ހާލު. ގުޅީމަ ރައްޔިތުންނަށް ފިލައިގެންނޭ ތިއުޅެނީ. ޗައިނާއޭ އިސްތައްޓޭ ތިކިޔަނީ

އަހަރެން އެމްޑީޕީ އަށް ކިތަންމެ ސަޕޯޓެއް ކުރިޔަސް ޝިޔާނުމެން ކަހަލަ ވަކަރުގޭ ޖާހިލުން ކަމަކު ނުދޭ.އިޙުތިރާމެއް އަޚުލާގެއް ނޭނގޭ.ދެރަ ދެން.ވަރަށް ރީތި ކޮށް ނުލަފާ އެއްޗެހި ގޮވިދާނެ.އެކަމަކު ނޭނގެންޏާ ކީއް ކުރާނީ.

މި ސަރުކާރު އިދިކޮޅުގާ އޮތްއިރުވެސް ޗައިނާ އަށް ވަރަށް ފުރއްސާރަކުރި ބައެއް ތީ، މިހާރުވެސް ތިފެންނަނީ އޭގެ އަސަރުތައް، އެހެނަސް މިސަރުކާރު ނޭވާހޮޅިއަށް އެޅެން ފެށީމާ ސަރުކާރުގެ ބައެއް މިނިސްޓަރުން ސަނާ ކިއާ ޗައިނާ ވަރެއް ނެތިގެނ އުޅޭތަން ވެސް ފެނިއްޖެ އެއަށް ކިއާނީ އުނބަށް ޖެހުން ނޫން ދެން ކޮން ނަމެއްބާ! މީހަމަ ހަކުރުދެންޏާ ބޮޑުބެ ހެދިގެން އުޅޭ ސަރުކާރެއް.

މަޖުލިސް މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގައި ވަކި ފެންވަރެއް ގެބަޔަކު ކުރިމަތިލުމަށް ވިސްނަންވެއްޖެ..

ހަބަރު