ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލުތައް ފޮލޯ ނުކުރޭ، އެތައް ކުޅުންތެރިންނެއް ނުރައްކަލުގައި

- 2 months ago 5 - ޝަފްރާޒް އހ

އެޗްޕީއޭއިން އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ފުޓްބޯޅަ ކްލަބުތަކުން އަމަލު ނުކުރާކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅިގެން އެތައް ކުޅުންތެރިންނެއް ނުރައްކަލަށް ވެއްޓިފައިވާކަން އެނގިއްޖެއެވެ. ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެކު ފުޓްބޯޅައިގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެޗްޕީއޭއާ އެފްއޭއެމާ އެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު ފުޓްބޯޅައިގެ ހަރަކާތްތައް އަލުން ފެށުނީ މި ދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުއެވެ.

ADS BY EHEE

އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުތަކުން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން އެއްވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ތިން ކުޅުންތެރިއަކު މިހާރުވެސް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގައި އެބަތިއްބެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަން އެފްއޭއެމުން މިހާތަނަށް ރަސްމީކޮށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ނޫހަށް ލިބިފައިވާ ކަށަވަރު މައުލޫމާތުން އެނގޭ ގޮތުގައި ޕޮޒިޓިވްވެގެން ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއަކަށް ގެންގޮސްފައިވާ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަކީ ޔޫތު އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކްގައި ދިރިއުޅޭ ކުޅުންތެރިންނެވެ. މަސްލަހަތަށްޓަކައި ނަން ސިއްރުކުރާ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކި، ކަމުގެ ހަގީގަތް އެނގޭ މީހަކު ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އޮތީ ހަމައެކަނި ކަރުދާހުގައެވެ.

މިހާރުވެސް ފެސިލިޓީތަކުގައި އެބަތިބި ކުޅުންތެރިން ޕޮޒިޓިވްވެގެން. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަކީ ބްލޮކުގައި އުޅޭ ކުޅުންތެރިން. އެތަނުގައި އެއް ކޮޓަރީގައި އެއް ފާހާނާ ބޭނުންކުރާ ހައެއްކަ ކުޅުންތެރިން އެބަތިބި. ހުން އައީމާ ކްލަބުން މި ބުނަނީ އިހައް ޕްރެކްޓިހަށް ނާންނާށޭ، އެކަމަކު އެއްކޮށް ކޮޓަރީގައި އުޅޭ އެހެން ކުޅުންތެރިން އެބައާދޭ ޕްރެކްޓިހަށް. އެންމެން އެންމެނާ މަސްހުނިވޭ. ރޯގާ ޖެހިފައި ތިބިވެސް އެބައާދޭ. މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ކުޅުންތެރިން ޓެސްޓް ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ކޮންމެ ކްލަބެއްގައި ހައިޖީން އޮފިސަރެއް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ނަމަވެސް ކަން ހިނގަމުންދަނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ކުރިން ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ބުނި ގޮތުގައި އުސޫލުތަކަށް ތަބާވަނީ ހަމައެކަނި މާޒިޔާއިންނެވެ. އެހެން ކްލަބުތަކުންވެސް ފެށުނު އިރު އުސޫލުތަކަށް ތަބާވި ނަމަވެސް ފަހުން ފަހުން ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް އުސޫލުތަކާ އެއް ގޮތަށް އަމަލެއް ނުކުރެއެވެ. އަދި ދަނޑުގައިވެސް އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ އުސޫލުތަކަށް އަމަލު ނުކުރާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

ޕްރެކްޓިހުގައިވެސް މާޒިޔާއިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެކަންކަން ކުރާތަން ފެނޭ. އެހެން ކްލަބުތަކުން އެހެނެއް ނޫން. ހަމަ އެއްވެސް ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް. ދެން އަނެއްކާ މެޗު ނިމޭ ގޮތަށް އެމީހަކު ދާނެ ތަނަކަށް މިދަނީ. ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން އެބަ އެކްސްޕޯސްވޭ އެންމެންގެ އާއިލާތަކާ ރައްޓެހިންނާ އެންމެނާ. އޮފީސްތަކަށް ދޭ، ކޮފީތަކަށް ދޭ މި ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހިނގާ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެއްވަނަ ޑިވިޝަންގެ އެއް ކްލަބުގެ ތިން ކުޅުންތެރިއަކު މިހާރުވެސް ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި އެބަތިއްބެވެ. މީގެ އިތުރުން އެހެން ކްލަބެއްގެ ދެ އޮފިޝަލަކުވެސް ޕޮޒިޓިވްވެވެގެން ކަރަންޓީނު ކުރިއެވެ. އަދި އެއްވަނަ ޑިވިޝަންގެ ކްލަބެއްގެ ކޯޗުވެސް އައިސޮލޭޓްކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެ ކްލަބުން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗަށް ކޯޗު ނުދިޔަނަމަވެސް އޭނގެ ކުރީ ދުވަހު އޮތް ޕްރެކްޓިހާ، ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްއަށްވެސް ކޯޗު ދިޔައެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލުތަކާ އެއް ގޮތަށް ކްލަބުތަކުން ފުރިހަމައަށް އަމަލު ކުރަމުން ނުދާކަން މި ހާމަވީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މެދު ކަނޑާލާފައިވާ ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފެށުމަށް ކްލަބުތަކުން ޕްރެޝަރު ކުރަމުންދަނިކޮށެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
5 ކޮމެންޓް

ހަބަރު