ADS BY PIZZA KITCHEN

ހާލަތު ބަލަން ޒިޔާރަތްކުރި އޮފިޝަލުންގެ ދުލުން: ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ވާހަތަކެއް!

- 2 weeks ago 28 - ޝަފްރާޒް އހ

އެޑިޓަރުގެ ނޯޓް: މިއީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިންސާފު ވެރިކަމާއެކު ހިޔާ ފްލެޓް ދިނުމަށް އެކުލަވާލި ފްލެޓް ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ހާލަތު ބެލުމަށް ޢާންމުންގެ ގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު އިންޓަވިއު ކުރެވި، ތަޙުޤީގުކުރެވި އަދި ވާހަކަތައް އިތުރު ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަށަވަރުކުރެވިގެން ލިޔެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމަކީ އެއް އޮފިޝަލަށް ވުރެން ގިނަ އޮފިޝަލުންގެ ފަރާުތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް އަލިއަޅުވައި ލިޔެފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ފްލެޓް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހާލަތު ބެލުމަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ ސަރުކާރުގެ ސިވިލް ސާވަންޓުން، ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން، ފުލުހުންނާއި އެމްއެންޑީއެފްގެ ސީނިއާރ މުވައްޒަފުން ކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. މި ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ވަޒީފާގެ ސަލާމަތައްޓަކައި މި އޮފިޝަލުންގެ ވަނަވަރު ހިމަނާފައިނުވާނެއެވެ. އަދި އެ އޮފިޝަލުން ނިސްބަތްވާ މުއައްސަސާތައްވެސް ހިމަނާފައިނުވާނެއެވެ. މި ރިޕޯޓަކީ ޖުމްލަގޮތެއްގައި އޮފިޝަލުންގެ ފަރާތުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ މައްޗައް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން އުފެއްދި ފްލެޓް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހާލަތު ބެލުމަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ވަނީ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

ފްލެޓް ކޮމިޓީން އެކުލަވާލި އައު ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ނިކަމެތި ހާލުގައި ދިރިއުޅެމުން އައި އެތަކެއް ފަރާތަކަށް ފްލެޓް ގެއްލި އެ ޝަކުވާ ފްލެޓް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން ޖަވާބުގައި އެ ކޮމިޓީން އެކަމުގެ ޒިންމާ ވާންޖެހޭ ފަރާތަކީ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި އޮފިޝަލުންކަމުގައި ބުނެ ޕޮއިންޓަށް ބަދަލު ގެނެވޭކަށް ނެތްކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާތަކަށް ވަނީ ޖަވާބު ދީފައެވެ.

މިއާއެކު ހިޔާގެ މައްސަލާގައި ޙަރަކާތެރިވަމުން އަންނަ "ކޮތަރުކޮށި" ވައިބާ ކޮމިއުނިޓީ މެދުވެރިކޮށް {ސިއްރިޔާތުގައި މެސެޖުން} ގިނަ އޮފިޝަލުންތަކެއްގެ ކަންބޮޑުވުން ވަނީ އަޅުގަނޑާއި ހިއްސާކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް އޮފިޝަލުންނަކީ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރު އެ އޮފިޝަލުންނާއި އިންޓަވިއު ކުރެވި ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

"ފްލެޓް ކޮމިޓީން ރައްޔިތުންނަށް ޝަކުވާގެ ޖަވާބު ދެމުން މިބުނަނީ ތިއީ ތިމަންނާމެންގެ މައްސަލައެއްނޫނޭ. ތިއީ ފްލެޓް ހާލަތު ބަލަން އައި އޮފިޝަލުން ބަލާފަ ދީފަ ހުރި ޕޮއިންޓޭ. އެކަމަކު ކޮމިޓީގެ ހާލަތު ބަލާ އުސޫލު އޮތްގޮތުން ގޭގައި ރެނދެއް ނެތިއްޔާ ޕޮއިންޓު ނުލިބޭ ގޮތަށް މި އޮންނަނީ. އެންމެ ހާލުގަ އުޅޭ މީހާ މިއުޅެނީ ފްލައިވުޑް ކޮޓަރިއެއްގައި. އެތަނުގައި ކިހިނެއް ރެނދެއްލާނީ. އެހެންވީމަ ފިލައިން ކޮޓަރި ހަދާފައި ހުންނަ ކޮޓަރިތަކާއި، ޕާޓިޝަން ޖަހާފަ ހުންނަ ގެތަކަށް މި ދޭންޖެހެނީ ސުމެއް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލައެއްތޯ؟" ވޮއިސް އަށް މަޢުލޫމާތު ދިން އޮފިޝަލެއް ކިޔައިދިނެވެ.

ހާލަތު ބެލުމަށް ޒިޔާރަތްކުރި ބައެއް އޮފިޝަލުންގެ މެދުގައި މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ކަންބޮޑުވުން އުފެދި އެ ވާހަކަތައް ފްލެޓް ކޮމިޓީއާއި ހިއްސާކުރުމުން އެ ޝަކުވާ ކުރާ އޮފިޝަލުންގެ މައްސަލަ ހިއުމަން ރިސޯސަސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ބައެއް އޮފިޝަލުންގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަނީ ނިންމާފައި ކަމަށް އޮފިޝަލުންތަކެއް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ދެތިން ކުދިން ވެގެން ބުނިން ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާލަތާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތް ކަނޑައަޅަން ފުރުޞަތު ދިނުމަށް. އަޅުގަނޑަށް ދެވުނު ގެއެއްގައި މިހުންނަނީ ބިމު އަޑިއަށް ކޮނެގެން ކޮޓަރި ހަދާފައި. ވަރަށް ހިތްދަތި ހާލުގައި އުޅޭ ކުޑަ އާއިލާއެއް. އަޅުގަނޑު ޒިޔާރަތްކޮށް ހާލަތު ބަލާ މީހާއަކަށް ނެތް އެއްވެސް ސޭއެއް. ޕޮއިންޓު ދެނީ އޮފީހުގައި ތިބެއްވި ކޮމިޓީ މެންބަރުން. މިވާހަކަތައް ދައްކަން ފެށުމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލަ އެޗްއާރުން ބެލި. ބައެއް އޮފިޝަލުން ކާރި ބުނި ދެން ނަޔަސް ހެޔޮކަމަށް" ވޮއިސް އަށް މައުލޫމާތު ދިން އިތުރު އޮފިޝަލެއް ކިޔައިދިނެވެ.

މި ވާހަކަތާއި ގުޅިގެން ފްލެޓް ކޮމިޓީގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ޠާހާގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް އޭނާ ޖަވާބު ނުދެއްވުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ.

"ރައީސް އޮފީހުން 15 މީހުންގެ ލިސްޓެއް ފޮނުވި"

ފްލެޓްގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރާއި ވެރިކަންކުރާ އެމްޑީޕީއަށް އަންނަނީ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވެމުންނެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލޭގެ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ ލިސްޓެއްގެ ބަޔަކަށް ފްލެޓް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަކަމުގެ ތުހުމަތު އައީ ކުރެވެމުންނެވެ. މި ތުހުމަތު ވަނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުންވެސް ސަރުކާރަށް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިފަދަ ވާހަކައެއް ފްލެޓް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި އޮފިޝަލެއް ވަނީ ވޮއިސް އަށް ކިޔައިދެއްވާފެއެވެ.

"އަޅުގަނޑު ހުރި ވަގުތެއްގައި ހިނގައިދިޔަ ކަމެއްގެ ވާހަކަ މިއީ. މީހެއްގެ ފުށުންނެއްނޫން. މިކަން އެނގޭނެ ކުދިން ތިބޭނެ އެތަނުގައި. ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ 15 މީހުންގެ ލިސްޓެއް ފްލެޓް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައި. އެލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ބެލުމަށް ބުނި." ސަރުކާރުގައި ސީނިއާ ލެވަލްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އޮފިޝަލް ވޮއިސްއަށް ކިޔައިދިނެވެ.

މިފަދަ ލިސްޓެއް ލިބިފައިވޭތޯ ފްލެޓް ކޮމިޓީގެ މެންބަރ ޠާހާއާއި ސުވާލު ކުރުމުން މެސެޖް ބެލުމަށްފަހު އެއްވެސް ޖަވާބެއް ޠާހާ ދެއްވާފައެއްނުވެއެވެ.

މި ރިޕޯޓުގައި މި ހިމަނާލީ އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން އިއްތިފާޤުވެ އެ ވާހަކަތަކަށް ބާރު ލިބިފައިވާ ވާހަކަތަކެވެ. މިއީ ސަރުކާރުން ޖަވާބު ދާރީވާންޖެހޭ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. 

30%

63%

6%

ADS BY COCA COLA
28 ކޮމެންޓް

ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން އެތަށް މަހެއް ގެ މުއްދަތަށް ހުޅުވާލި ނޫންތަ. ދެން ފައިނަލް ލިސްޓު ނެރުނީމަ އަނެއްކާ އެކަމާ ޝަކުވާ ތި ކުތަނީ.

ކައްކޮއްފަހުރީ ހަމަ ތިހެން. މަގޭ ހާލަތު ބަލަން އައި ދެކުދިންނާ މަ އެތައްސުވާލެއް ކުރިން.ތީހީއްކުރަން ކުރާކަމެއް ދޯ ކިތަންމެވަރަކަށް ހާލަތުބެލިއަސް ދޭނީ ވެރިންގެ ވަށައިގެން ތޮވާފުކުރާ ބަޔަކަށޭ ބުނީމަ އެއްކުއްޖަކު ބުނި. އާ ދައްތާއޭ ތިކަން ވަނީ ތިހެން ކަން އެނގެޔޭ އެކަމު އަހަރުމެންނާ ކަމެއް ހަވާލު ކޮއްފިއްޔާ ކުރަންޖެހޭނެ ނޫންހޭ. މި އަކުން ކުރާނެ ފައިދާ އެއް ނެތްކަން އެގެއޭ.

އަނިޔާ އަކަށް ވަނީ ތަޅާ ރޯނާގެންނެވީމައެއް ނޫން، ރޔާމީން ސަރުކާރަކީވެސް ގާނޫނީ ގޮތުން ސަރުކާރެއްގެ ހައްގު ލިބިގެން އުފެދުނު ސަރުކާރެއް، އެމަނިކުފާނުގެ ޒައާމަތުގާ ބިމެއްހިއްކާ އެތަނުގާ ދިވެހި ރައިއްޔަތުންނަށް ބޯހިޔާ ވަހިކަން ދެއްވީ އެލިސްޓު ބަދަލުކުރުމުގެ ހައްގެއް ފަހުން އަސަރުކާރަކަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ލިބިގެން ނުވާނެ، އެއީވެސް ދިވެހި ދަރީން ތަކެއް، އެހެން ވެރިއަކު ހިއްކާފައޮތް ބިމެއް އަޅާފަ ޮތް ފުލެޓު ތަކެއް ވެސް ނޫން.

ހާލުތު ބަލަން ދިޔައިރު އިތުރުވި ދަރިންނަށް ޕޮއިންޓް މިސަރުކާރުން ނުދިނުމަކީ، މިސަރުކާރު ތެރޭގައި އަދުލުއިންސާފު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނެތްކަން ހާމަވިކަމެއް.

މާގިނަ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް..... މިގައުމުގަ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް ކަންކަން ދާނީ އަދި ދަނީވެސް ތިޔަ މަގުން.... އެމްޑީޕީ އޭ ޕީޕީއެމް އޭ ކިޔާނެ ކަމެއް.. އިހުލާސްތެރި އެކެއްވެސް ނެތް.... ހުސް އަމިއްލަ ފައިދާ އަށް ޖީބަށް ލާރި ކޮޅު ކާހާލާ ކުދިން މިއުޅެނީ..

ފޯމްގައި އިތުރަށް ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވޭ ގޮތައް ހުންނަނީ... ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ބަޔާން ކުރެވޭނެ!!!

އަމިއްލަ އަށް ފުލެޓް އަޅާފަ ތިމާމެން ބޭނުން ބަޔަކަށް ދީބަލަ. ރީނދޫ ލާދީނީ ސަރުކާރުގެ ލަދުކޮބާ.....؟

ސިއްސަަައިގެން ދާނެހިސާބެއް ނޭގުނު

ޕާޓީކުދިންނަށް ބައިނާޅާ ޕީ.ޕީ. އެމް ކުދިންނަށްތޯ ބައިއަޅަންވީ. ޔާމީނު ވެރިކަމުގައި މެޑަމް އޮފީހުން ދިންލިސްޓަޑް ފްލެޓްދިނީ

މިކަމާމެދު ސަކުވާކުރާނޭކަމެއްނެތް ހުރިހާމީހުންވެސް ބޭނުންވީ ބަދަލަކަށް ވިމާވަކިކަމެއްނޫ ހުރިހާކަމެއް ވެސްވަނީ ބަދަލު ދެންވެސްކުރިޔައްވިސްނާދައްކާދަޅަޔަނުހެއްލި

ދިސް އިޒް އޯލް ނޮންސަސް. ޔޫ މަސްޓް ރައިޓް އޮން ފެކްޓްސް. ހިޔާލީ ފޮލާ ލިޔުމަކީ ޒިންމާދާރު ގޮތެއް ނޫން.

ތިރިޕޯޜޓުގައި ނެތް މާ އާރުލާ ވާހަކައެއް ދެއްކިފައެއް. ކިހިނެތް ހާލަތު ބަލަން ދާކުރުންނަށް ނިންމަން ސެވޭނީ! އޭރުން ކިހިނެތް ހަމަހަމަ އުސޫލު ހިފަހއްޓާނީ! އުސޭލެއް ހަދާ އެއަށް އެތަނަކަށްދާ ބަޔަކު ޕޮއިންޓް ދޭނީ. ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ އުސޫލާއި ޚިލާފަށްނަމަ އެއި މައްސަލައެއް. އެކަން ބަލާ! ލިސްޓެއް ދިން ވާހަކަ ހަމައެކަނި ބުނެލުމަކުން އަދި އެއީ މައްސަލައަކަށް ނުވޭ! އަދި އެބުނުމަކީ ތަދުކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭ!

ރަށުގައި ވެސް ގެދޮރު އަޅައިގެން އުޅޭ މީހުންނައް އެބަހުރި ފުލެޓް ލިބިފަ. އާއިލާ އެއްކޮށް އުޅެނީވެސް ރަށުގައި. މާލޭގަ ކުއްޔަށް ދުވަހަކު އުޅުނު ބައެއް ނޫން.މިވަރައް ހާލަތު ބެލޭނި

ހަމަގައިމުވެސް އަހަރެމެން އުޅޭ ތަނުގެ ހާލަތު ބަލާކަށް ނާދެ

4×6 ފޫޓް ކޮޓަރިއެއްގައި 2 މައިން އުޅޭތާ އެތަައް އަހަރެއް ވެފައިވާ އާއިލާގެ ފްލެޓް ފޭރިގަތީމަވެސް ހައިރާން ވާކަށް ނުޖެހޭބާ. ލޮލަށް ފެނުނަސް ނުފެންނަ ހާލަތުގައި އުޅޭމީހުންނަށް ކަމެއް ނުފެންނާނެތާ

ލިބުނު މީހުން މި ލިޔަނީ ރަގަޅޭ..

ތިކުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުދެކެން. ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކަމެއް މި ތިޕޯޓުން ފާހަގައެއް ނުވޭ. ލިސްޓެއް ދިންނަމަ ފޮޓޯ ނަގާފަ މީޑިޔާ ތަކަށް ނުދެވުނީ ކީއްވެ. ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ހަމަ ލިސްޓް ވެސް ހާމަ ކުރެވުނީސް. އަހަރެންވެސް މީ ތިކަމުގަ އުޅުން މީހެއް. އަހަރެންގެ ޢާއިލާ އަކީވެސް ނިމިފިދިޔަ ސަރުކާރުގެ މަތީ މަޤާމް ތަކުގަ ތިބި މީހުން. އެކަމަކުވެސް ތުކަމުގެ ތެރޭގަ އުޅުން މީހެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ބުނެވޭނީ ކަންކަން ދިޔައީ ރަނގަޅަށޭ.

ތިކަހަލަ ކިތައް 15 މީހުންގެ ލިސްޓު ލިބޭނެބާ!! ތީ އެވަގުތު ލިބުނު ލިސްޓެއްގެ ވާހަކަ. އަނިޔާވެރިކަން މިއޮތީ އިންތިހާއަށް!

ޝަފްރާޒް އަށް ޝުކުރުވެރިވަން! ވަގުތުން ވަގުތަށް ފްލެޓް ލިސްޓު އުވާލަން ރައްޔިތުން މަގުމައްޗައް ނިކުންނަންވީ. މީ އޭރުވެސް ދެއްކި ވާހަކަ. އޮފިޝަލުންގެ މިނިކުންނަނީ މިހާރު.

މަގޭ ޝަކުވާ ޖަވާބު ބުނާގޮތުން ޒިންމާ ވާންޖެހެނީ ތި އޮފިޝަލުން! ވަޒީފާގެ ބިރު ކަނޑާފަ ތޯހާ އާދެކޮޅަށް ނިކުންނަށް ގޮވާލަން

ހަބަރު