ADS BY INTERNATIONAL AID

ދަގަނޑޭ އަދި އަކޫގެ ދިފާއުގައި އެފްއޭއެމް!

- 2 months ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާޤް އަދި އަކްރަމް އަބްދުލްޣަނީ އަކީ ޓެރަރިސްޓުން ކަމަށް ސިފަ ކުރި ފަރާތަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY EHEE

އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓް ސޫސަން އިބްރާހީމް އިއްޔެ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ދެކުޅުންތެރިންނަކީ ސީރިއާ އަށް ޖިހާދަށް ދާން ތައްޔާރުވާ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި މެޗުން ބަލިވެއްޖެނަމަ ދަނޑުވެސް ގޮއްވާލަފާނެ ކަމަށް އެ ޕޯސްޓު ކުރި މީހާ ގާތު އޭނާގެ ރައްޓެއްސަކު ބުނި ކަމަށެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން އެފްއޭއެމުން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަކީ ސީރިޔާއަށް ޖިހާދަށް ދާން ތައްޔާރުވެފައިވާ ބައެއް ކަމަށާއި ޓީމު ބަލިވެއްޖެނަމަ ދަނޑުވެސް ގޮއްވާލާނެ ކަމަށް ބުނެ އިއްޔެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމު ކޮށްފައިވާ ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ވާހަކަތައް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަރަށް ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެކުޅުންތެރިންނަކީ އެފްއޭއެމް އާއި ފީފާގެ ޤަވާއިދުތަކަށް ފުރިހަމަ އަށް ތަބާވެ ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި އެކުޅުންތެރިންނަކީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަށް ބޯލަނބައި އިސްލާމްދީނުގެ ހަމަތައް ހިފެހެއްޓުމުގައިވެސް ނަމޫނާ ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެކުޅުންތެރިންނަކީ ހަނގުރާމަ ކުރުމާއި އިންސާނީ ކަރާމާތް ހިފެހެއްޓުމާއި ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމާއި އިންސާނީ ވަގުފާރިކުރުން ފަދަ ކުޅިވަރުގެ އަގުމާތްވި އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފުވާ އެންމެހާ ކަންކަމާއި ދުރުހެލި ބައެއްކަން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ޔަގީން ކޮށްދޭ ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އެދެކުޅުންތެރިންނަކީ ހަނގުރާމަވެރި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުޓްބޯޅައިގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޚިލާފުވާ ފަދަ އަމަލުތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކާއި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ގުޅިފައިވާ ބައެއްކަން އެ އެސޯސިއޭޝަނަށް މިހާތަނަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށްވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި މީސްމީޑިއާގައި އާންމުކޮށްފައިވާ މިވާ ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އާއިލާއަށާއި ކުޅުންތެރިންނާއި ކުޅުންތެރިންގެ އާއިލާތަކަށް އަގު ނުކުރެވޭ ފަދަ ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ކަން ވެސް އެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއީ ބައިނަލްއަގުވާމީގޮތުން، ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް ގިނަ ހުރަސްތަކެއް މެދުވެރިވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީީ ގައުމުގައިވެސް ފިތުނަ އާއި ބިރުވެރިކަން އުފެދިދާނެފަދަ ވާހަކައެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި މިހާތަނަށް ފުޓްބޯޅަ އާއި ގުޅިގެން މީގެ ކުރިން ދެކެވިފައިވާފަދަ ވާހަކައެއްވެސް ނޫން ކަމަށާއި މިއީ އާދައިގެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުބަލައި، އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ތަޙުޤީޤެއް ކޮށްދިނުމަށްވެސް އެފްއޭއެމްގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލައިފައެވެ.

އެފްއޭއެމް އިން ބުނީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނާ ބެހޭގޮތުން ބަައިބައިވުން އުފެދޭފަދަ ވާހަކަ ދައްކާފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅާނެ ކަމަށެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު