ADS BY PIZZA KITCHEN

މިދިޔަ އަހަރު ނިމިފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ ދެމައްސަލަ

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މިދިޔަ އަހަރު ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރުމުގެ 232 މައްސަލައެއް ކޯޓުތަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އެމައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، މިހާތަނަށް ނިންމާފައިވަނީ ދެ މައްސަލަ ކަމުގައި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޙުސައިން ޝަމީމްގެ ބްލޮގްގައި މިއަދު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގައި ވަނީ، މިދިޔަ 2020 ވަނަ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް ނުދެކޭފަދަ ގޮތްކުޑަ ގޮތަކަށް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވާ އަހަރެއް ކަމުގައެވެ.

ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާ 232 މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ކޯޓުތަކަށް ނިންމިފައިވަނީ އެންމެ ދެމައްސަލަ ކަމަށެވެ.

ޝަމީމްގެ ބްލޮގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުން އެ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނިންމާފައިވާ 2 މައްސަލައަކީ ހއ.މާރަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުން ނިންމި މައްސަލައަކާއި ހއ.ފިއްލަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުން ނިންމި މައްސަލައެކެވެ. އެއީ އެ އަހަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ 0.68 އިންސައްތަ މައްސަލަ ކަމާއި، މިހާރުވެސް ފާއިތުވި އަހަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 207 މައްސަލައެއް ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުން އަންނަ ކަމުގައިވެސް އޭނާގެ ބްލޮގްގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މިބާވަތުގެ ކުށްކުރާ މީހުންގެ އުމުރާއި، ކުށްކުރާ ތަނާއި، އަތޮޅާއި ރަށާއި މީހުންގެ ފަސްފަހަތް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ޝަމީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ކުށްކުރާ ދުވަސްވަރާއި، އެކުށްކުރުމަށް ހުރި އެހެނިހެން ސަބަބުތައް ހުރިތޯވެސް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ޝަމީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު