ADS BY PIZZA KITCHEN

ހުޅުމާލޭގައި މެދުފަންތީގެ 300 ހައުސިންގ ޔުނިޓެއް އަަޅަނީ

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހުޅުމާލޭގައި މެދުފަންތީގެ 300 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ތިން ކުންފުންޏަކުން ބިޑް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެޗްޑީސީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ 355 ޔުނިޓްގެ މިކްސްޑް ޔޫސް ރެސިޑެންޝަލް ޕްރޮޖެކްޓް އިޢުލާން ކުރެވި، 300 ޔުނިޓް އެޅުމަށް އިޢުލާނުކުރެވި ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 3 ކުންފުންޏަކަށް ކޮންޑިޝަނަލް ސިޓީގައި ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވިފައިވާކަމަށެވެ. މި 3 ކުންފުންޏަކީ ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން، ސާސް.އީ އާއި ގްލަޓް ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އަދި އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނެވެ.

މީގެއިތުރުން ބާކީ 55 ޔުނިޓް ތަރައްޤީކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ އިވެލުއޭޝަން މަސައްކަތް ނިމި، ‎ކޮންޑިޝަނަލް އެވޯޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ ‎މިމަޝްރޫޢު ވެގެން ދާނީ މިގޮތަށް އިމާރާތް ކުރެވޭ، އާންމުންނަށް އެންމެ ކުޑަ އަގުގައި ހުޅުވާލެވިގެންދާނެ ފަހަރެއްކަމުގައި ގަބޫލުކުރާކަމަށެވެ. މިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން ވަނީ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އާންމުކޮށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ އުޞޫލަށް ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކުންވެސް %60 ޔުނިޓް ވިއްކުމަށް ކަނޑައެޅޭ އެންމެ ކުޑަ އަގަށް އިމާރާތްކުރާ ކުންފުނިން އުނި އިތުރު ނުގެނައުމަށް އެންގިފައިވާއިރު އިތުރު ފީއެއް ނުވަތަ އެޑް އޮންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް އިތުރު ފައިސާއެއް ނަގާނަމަ ޔުނިޓް ގަންނަ އާންމު ފަރާތުގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޒެއް ނެތް ކަމުގެ ފޯމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

‎ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން ޔުނިޓުތައް ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ އަކަފޫޓަކަށް 1،800 ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. އަދި އެސް.އޭ.އެސް.އީ އާއި ގްލަޓް ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ އަކަފޫޓަކަށް 2،185 ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. 

މީގެއިތުރުން އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއިން ހުށަހަޅަފައިވަނީ އަކަފޫޓަކަށް 1،987 ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް މިކެޓަގަރީން ‎ހައުސިންގ ޔުނިޓް ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަގުތަކެވެ.

40%

60%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު