ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

މާލޭގައި ހެދިފައިވާ ފެންގަޑުގައި ކަރަންޓުގެ އަސަރު ހުރިކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބެމުންދަނީ - ފޮލިސް

- 8 months ago 0

މިހާރު މާލެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރއިގެ ސަބަބުން މަގުތަކުގަި ހެދިފައިވާ ފެނގަނޑުގައި ކަރަންޓުގެ އަސަރު ހުރިކަމުގެ މައުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް ލިބެންމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކުރައްވަފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މިރިޕޯޓުތަކާ ގުޅިގެން އެކަންކަން ބަލަމުންއަންނަކަމަށް ފުލުހުން ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކުރައްވައެވެ.

ކަރަންޓުގެ އަސަރު ފެނުގައި ހުންނަކަން ފާހަގަވާނަމަ ސްޓޭލްކޯގެ ހޮޓްލައިން 104 އަށް ރިޕޯޓް ކުރުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކުރައްވައެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން އަންނަނީ ކަރަންޓުގެ އަސަރު ހުރިތޯ މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ބަލަމުންކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ އޮފިޝަލެއް މައުލޫމާތުދެއްވައެވެ.މިހާރު މާލެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރއިގެ ސަބަބުން މަގުތަކުގަި ހެދިފައިވާ ފެނގަނޑުގައި ކަރަންޓުގެ އަސަރު ހުރިކަމުގެ މައުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް ލިބެންމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކުރައްވަފިއެވެ.

މިރިޕޯޓުތަކާ ގުޅިގެން އެކަންކަން ބަލަމުންއަންނަކަމަށް ފުލުހުން ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކުރައްވައެވެ.

ކަރަންޓުގެ އަސަރު ފެނުގައި ހުންނަކަން ފާހަގަވާނަމަ ސްޓޭލްކޯގެ ހޮޓްލައިން 104 އަށް ރިޕޯޓް ކުރުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކުރައްވައެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން އަންނަނީ ކަރަންޓުގެ އަސަރު ހުރިތޯ މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ބަލަމުންކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ އޮފިޝަލެއް މައުލޫމާތުދެއްވައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު