ADS BY INTERNATIONAL AID

ވަޒީރަކަށް ފަހު ވަޒީރެއް ވަކި ކުރިޔަސް، ޤާސިމާއި ރައީސް ޞާލިހުގެ ގުޅުން ވަރުގަދަ!

- 1 month ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

މިއަދަކީ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ބެހޭ ވަޒީރު، މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ނިންމައި، އޭނާ މަޤާމުން ވަކި ކުރުމަށް ނިންމި ދުވަހެވެ. މިއީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ސަރުކާރު ކޯލިޝަނަށް އެރި ލޮޅުމެކެވެ. ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ މޫނުމަތި ކިތަންމެ އޮމާންކަމަށް ދައްކަން އުޅުނަސް، އޭގައި އަޅާފައިވާ ރެނދުގައި އިތުރަށް ފުޅާވެއްޖެއެވެ. މަލީހު ވަކިކުރުމާއެކު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އެއް ސްލޮޓް އަނެއްކާވެސް މިވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

ADS BY EHEE

މީގެ ކުރީން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި، ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދަށްވެސް މަޤާމު ގެއްލިއްޖެއެވެ. މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހޫނު ބަހުސްގެ ތެރެއިން، އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން މަސައްކަތް ކުރެއްވީ އޭނާ ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށް ދެއްކުމަށެވެ.

އިންޓަރނެޓް އަގުހެޔޮ ކުރުމާއި، އިންޓަރނެޓް "ސްލޯ" ވުމުގެ ޒިންމާ ނަންގަވަންޖެހޭނީވެސް މަލީހު ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް އިތުބާރު ގެއްލުނީމައި، ސަބަބު އޮޅުންފިލުވަންވެސް ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެހިސާބުން ދެން ޖެހޭނީ އެކަހެރިވާން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ޖޭޕީއަށް ސައިޒުވެސް ދައްކާލިއެވެ.

މިހުރިހާ ކަމެއް މިހެން ހިނގިއިރުވެސް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޕާޓީގެ ދިފާއުގައި، އަދި ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގައި ވަޒީރަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅެއްގެ ދިފާޢުގައި ބަސްފުޅެއް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ. އޮންލައިން ނޫހަކަށް "ލޮނުމަޑު" ބަސްދީގަތުމެއް ދެއްވުން ފިޔަވައި އިތުރު ކަމެއް ނުކުރައްވައެވެ.

އެބޭފުޅާ މިއަދު ހުންނެވީ ކޯވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ރިސޯޓެއްގައި އަނބިދަރީންނާއި އެކުގައެވެ. ތިމަންމަނިކުފާނަކީ، ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވަކާލާތު ކުރެއްވުމުގެ ބޮޑު ޒިންމާ ކޮނޑުގައި އެޅުއްވިފައިވާ ބޭފުޅެއްކަމެއްވެސް ހަނދުމަފުޅެއް ނެތެވެ. ކަންމިހެންހުރިއިރު، އަމިއްލަ ޕާޓީގެ ވަކި ވަކި ފަރުދުންނާމެދު ދެރަވަރުކޮށް ކަންތައް ކުރެވިގެން ދިޔުމުން ޤާސިމް ކަންބޮޑުވެވަޑައިނުގެންނެވުމަކީ ހައިރާންވާން ޖެހޭވަރު ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ.

މަލީހުގެ ދިފާޢުގައި ޤާސިމް ފާޅުގައި ނުކުމެވަޑައިނުގަންނަވާތީ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންވެސް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ޖޭޕީގެ ތަރުޖަމާނު އަލީ ސޯލިހު ވިދާޅުވި ވާހަކައަކުން ފާޑުކިޔުންތައް ވީ އިތުރެވެ.

އަލީ ޞާލިހު ވިދާޅުވި ގޮތުން، ލަދުވެތި ގޮތަކަށް ޖޭޕީގެ ވަޒީރަކު މަޤާމުން ވަކި ކުރެއްވުމުންވެސް، ޤާސިމްއާއި، ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުު ޞާލިހާއި ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ހަމަ ވަރުގަދައެވެ.

"ރައީސް ޞާލިހާއި ޤާސިމްއާ ދެމެދު އެއްވެސް ނުތަނަވަސްކަމެއް ނެތް. ކޯލިޝަންގެ މަސައްކަތްޕުޅާމެދު ހިތްހަމަޖެހިލައްވާ ޤާސިމް" ޖޭޕީ މީޑިއާ ގްރޫޕްގައި އަލީ ޞާލިހު ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، ވަޒީރަަކަށް ފަހު ވަޒީރެއް ވަކި ކުރައްވަމުންދާއިރު، ޤާސިމް ހަނު ހުންނަވަނީ ކީއްވެގެންކަމާމެދު ސުވާލުު އުފެދެެއެވެ. ކޯލިޝަން ރޫޅެން ބޭނުންފުޅުނުވިޔަސް، ޙިޔާލު ތަފާތުވާ ކަންކަމުގައި ބަސް ބުނުމުގެ ހައްޤު ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރުންނަށްވެސް ލިބިގެންވާނެކަމީ ޝައްކެއްވެސް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު