ADS BY INTERNATIONAL AID

ރައީސް ޞާލިހުގެ ނާގާބިލުކަން ފަޅާއަރައިފި: ޑރ.ޖަމީލު

- 1 month ago 4 - ހަނާން ހުސައިން

 ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަކީ ފިނޑި އަދި ނާޤާބިލު ބޭފުޅެއްކަން މިހާރު ފަޅާއަރައި ހާމަވެފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބުރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

ޑރ.ޖަމީލު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްހައި މިހެން ވިދާޅުވީ، ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު މަލީޙު ޖަމާލުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގައި އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ނިންމެވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ޑރ.ޖަމީލު ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސްއަަށްވެސް ފާޑުވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ވިދާޅުވީ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ ބަދަލު ހިފުމާއި ޒާތީވުމަށް ފެންބޮވައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި، އެއީ އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް ހުދުމުޚުތާރު ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

މަލީހު ވަޒީރުކަމުން ވަކި ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނެގި ވޯޓުގައި، އޭނާ ވަކިކުރަން ފެންނަ ކަމަށް 59 މެމްބަރަކު ވޯޓުދެއްވިއެވެ. މަލީހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ބުނެ ދައްކާފައިވަނީ އެއްވެސް އަސާސެއްނެތް ކަންތައްތަކެއް ކަމަށެވެ. 

0%

0%

0%

4 ކޮމެންޓް

ބާރުވެރި ކުރެވޭނީ ރަށުގަތިބެގެންނޭ ތިކިޔަނީ މަކަރުން.އެރަށްރަށް ކޮންޓުރޯލް ކޮށްގެން ގިނަ ދުވަހު ވެރިކަން ކުރަން. ބާރުވެރި ކުރެވޭނީ ގިނަ މީހުން އެއްތަނެއްގަ ތިބެގެން.ވިޔަފާރި އާއި ވަޒީފާ އަދާ ކުރެވޭ ގޮތް އޮވެގެން.ކުޅުދުއްފުށި ކަހަލަ ރަށްރަށް ބާރުވެރި ވަނީ މީހުން ގިނަވީމަ. ކުދި ކުދި ރަށްރަށަށް ހައެއްކަ ކައުންސެލަރުން ލައިގެން ތިއުޅެނީ މަކަރުން.އެމީހުންނަށް ލިބޭ ލާރިކޮޅުވެސް އެންމެ ފަހުން ވަންނަނީ މާލެއަށް. ދިވެހިން ތިޔަ ގޮތަށް އަބަދަކު ހެއްލުމެއްގަ ނުބޭތިއްބޭނެ.ދިވެހިން އެހާ ގަމާރެއްނޫން.

Bondi baiy gandu ge fake kan ves ingijje

ކޮށްކޮ ވޒީފާއިންވަކިކުރާކަށް ނުވާނެއެއްނު..

މިގައުުުުުުުމުގައިހުރި ތާކުންތާކުނުޖެހޭނާގާބިލް މީހަކީ މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދެވެ

ހަބަރު