ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކޮވިޑް-19 ޖެހި ރަނގަޅުވުމަށްފަހުގައިވެސް އަލުން ބަލިޖެހިދާނެ، ސަމާލުވޭ!

- 1 month ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

ފަހަކަށް އައިސް ކޯވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާން ފަށާފައިވާ އެއް ސަބަބަކީ ކުރިން ބަލި ޖެހިފައި ތިބި މީހުންނަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލި ޖެހޭތީ ކަމަށް ޑރ.އާމިނަތު މަލްހާ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

ޑރ.މަލްހާ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި އާންމު ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައެވެ. ޑރ.މަލްހާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ކޯވިޑް ބަލީގެ އެންމެ ހައިރިސްކު މީހުންގެ ތެރޭގައި ހަކުރު ބަލި ހުންނަ މީހުން ހިމެނެއެވެ.

ޑރ.މަލްހާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހަކުރު ބަލި ޖެހިފައި ތިބޭ މީހުންނާއި، އެފަދަ މީހުން ކައިރީގައި އުޅޭ މީހުންވެސް ކޯވިޑް ވެކްސިން ޖަހައި ރައްކާތެރިވެގެން ތިބުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"ކޯވިޑް-19 މިޖެހެނީ ހަމައެކަނި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަކަށް ނޫން. ނޫނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭސް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އެކަންޏެއްވެސް ނޫން. އުމުރުން ޅަ، ނޫކަށި ފުރައިގެ ޒުވާނުން، ފިޓްކޮށް ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް މިބަލި ޖެހޭ އެބަ. އަދި އައިސީޔޫގައިވެސް ފަރުވާ ދޭންޖެހޭތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ" ޑރ.މަލްހާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޯވިޑްގެ ކޭސްތައް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހުން ފެށިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާއިރު، ގިނަ ދުވަހު ބަލީގެ ކޭސްތައް އުޅެނީ 100އިން މަތީގައެވެ. ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޯވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 20،000އިން މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު، މިބަލީގައި ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 63އަށް އިތުރުވެފައެވެ. 

0%

0%

100%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު