ADS BY INTERNATIONAL AID

ޢަބްދުއްރަޙީމް ދަޢުވާއަށް އިންކާރު ކުރައްވައިފި

- 1 month ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

ޕީއެންސީގެ ރައީސް ޢަބްދުއްރަޙީމް މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާއަށް އޭނާ ޝަރީއަތުގައި އިންކާރު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވެ ވަޑައިގަތުމަށް މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޝަރީއަތުގައި ޢަބްދުއްރަޙީމްގެ ވަކީލު އަޙްމަދު ހިޝާމް ވަޖީހު ވިދާޅުވީ ޤާނޫނުގައި ބުނާ އެއްޗަކާއި ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ ސާފުނުވާ ކަމަށެވެ. ޢަބްދުއްރަޙީމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ކިޔުމާއި ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުން ކުރުމުގެ ދަޢުވާއަށް އޭނާ އިންކާރު ކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދުގެ އަޑުއެހުމުގައި ހިޝާމް ވިދާޅުވީ ދިފާޢުވާން ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާތީ އެ ފުރުޞަތަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

މިއަދުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުންނާއި ޢަބްދުއްރަޙީމްގެ ފަރާތްޕުޅުން ވެސް އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި އޮންނާނީ ހެކި ހުށަހެޅުމެވެ. 

0%

0%

100%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު