ADS BY PIZZA KITCHEN

ރައީސް ޔާމީން ގެނެސްދެއްވި ތަރައްޤީ ނުގެއްލުވޭނެ: ޣައްސާން

- 1 month ago 2 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ރައީސް ޔާމީންގެ ނިމިދިޔަ 5 އަހަރުގެ ރާއްޖެއަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކީ ކިތަންމެ ވާހަކައެއް ދެއްކިޔަސް ބަދަލު ކޮށްލެވޭނެ ނޫނީ ގެއްލުވާލެވޭނެ ތަރައްޤީއެއް ނޫންކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނާއިބް ރައީސް މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ރައީސް ޔާމީން އަޅުއްވައިދެއްވި ހިޔާ ފުލެޓުތަކުގެ ފޮޓޯއަކާއިއެކު ޣައްސާން ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވީ ޔާމީންގެ ޒަޢާމަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި ތަރައްޤީއަކީ އެވާހަކަތައް ދެއްކިޔަސް ބަދަލުކޮށްލެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޣައްސާން ވަނީ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް އަޅައިދެއްވި 7،000 ފުލެޓު ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ހިޔާ ފުލެޓުތަކުގެ ފޮޓޯއާއެކު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވީ މިތަރައްޤީއަކީ އަބަދަށްވެސް ފެންނަން ހުންނާނެ ތަރައްޤީއެއް ކަމަށެވެ.

MDP އިން ވީ ވަޢުދުތައް ހަނދާން އެބަހުރި. އެއްވެސް ކަމެއް ހާސިލްވާތަން ނުފެންނާތީ އެއީ ހޮޅި ވައުދުކަން މިއަދު އެންމެންދަނޭ. ލައިވްކޮށް ކިތަންމެ ކޮމިޓީއެއް ބޭއްވިޔަސް، ޙަޤީޤަތެއް ރައްޔިތުންނަކަށް އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެ. ރައީސް ޔާމިންގެ ޚިދުމަތް، ފުއްދެވި ވަޢުދުތައް މިހިރީ ފެންނަން." ޣައްސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފެށި 7000 ފުލެޓު މަޝްރޫޢުން ފުލެޓު ލިބުނު މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު ނެރެފައިވާއިރު، އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ހުށަހެޅެމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް އޮޅުން ފިލުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީއަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރާއި ފުލެޓު ކޮމެޓީގެ ރައީސްހާޒިރުކޮށް މިއަދު ވަނީ ސުވާލު ކޮށްފައެެވެ. 

33%

33%

33%

2 ކޮމެންޓް

ކާކުބުނީ ގެއްލޭނެޔޭ! ތަރައްްޤީގެ ތެރެއިން ޖީބަށްވަތް ތަރައްޤި އެކަނި ގެއްލޭނީ!!! ޢެބައި ދާނީ ގެއްލެމުން!

ހަބަރު