ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މޯލްޑިވިއަން ސީޕްލޭންގެ ޕައިލެޓުން އިހުތިޖާޖުގައި!

- 1 month ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އެއާލައިންކަމަށްވާ "މޯލްޑިވިއަން"ގެ ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ޕައިލެޓުން މަސައްކަތަށް ނުނުކުމެ އިހުތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY EHEE

މި ޕައިލެޓުން އިހުތިޖާޖުކުރަން ފަށާފައިވަނީ މޯލްޑިވިއަންގެ ޑީއެޗްސީ6 ޗީފް ޕައިލެޓްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ކެޕްޓަން މުޞްޠަފާ މަންސޫރު މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރ އޮފް ފުލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސް ނިންމުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިކަމާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް މޯލްޑިވިއަން ސީޕްލޭންގެ ޕައިލެޓުންނާއި އިންޖީނިއަރުންގެ ފަރާތުން އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު މިހާދަށް ލިޔެފައިވާކަމަށް ބުނާ ސިޓީއެއްގެ ކޮޕީ މީސް މީޑިޔާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން "ވޮއިސް"އަށް މަޢުލޫމާތުދެއްވަމުން މޯލްޑިވިއަންގެ މީޑިޔާ ޑިރެކްޓަރ މޫސާ ވަސީމް ވިދާޅުވީ މި ހަރަކާތުގައި މޯލްޑިވިއަން ސީޕްލޭންގެ ހުރިހާ ޕައިލެޓުން ބައިވެރިނުވާ ކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން އެ އެއާލައިންގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް އަސަރެއް ނުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ގެނެވުނު އިންޓާނަލް ސްޓްރަކްޗަރ ބަދަލާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ބައެއް ޕައިލެޓުން އުޅޭކަން އެ އެއާލައިންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%

0%

0%

2 ކޮމެންޓް

މި ސަރުކާރަކީ މުޅި ގައުމަށް މުޖުތަމައަށް ގެއްލުމާ ނިކަމެތިކަން ދީ ނިކަމެތިންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަނެ މުޅިގައުމަށް ގެއަލުމާ ހަލާކު ދިނުން ނޫން ކަމެއް ކުރަން ނޭގޭ ބައިގަނޑެއް ޖަމާ ކޮށްގެން އުޅޭއަނިޔާވެރި ކެހިވެރި ސަރުކާރެއް، ޕައިލެޓުންގެ މުސާރަވެސް ކުޑަކޮށް އެމީހުންގެ ހައްގުތައް ވެސް ފޭރިގަތީމާ މުޒާހަރާވެސް ކުރާނެ.

ހަބަރު