ADS BY INTERNATIONAL AID

ހިޔާ އެއްކޮޓަރި ފުލެޓުތައް: ސްޓެލްކޯގެ ފްލެޓްތައް ސަރުކާރުން ގަންނަން ބޭނުން ނުވި: ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް

- 1 month ago 10 - ހަނާން ހުސައިން

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގައި ސްޓެލްކޯއިން އެޅި ދެ ޓަވަރުގައި އެއް ކޮޓަރީގެ 144 ފުލެޓު ހުރިކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ސްޓެލްކޯއިން ހިންގި މި މަޝްރޫޢުގައި އަޅާފައިވާ އެއް ކޮޓަރީގެ ފުލެޓުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޓަވަރެއްގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު ފަންގިފިލާގައި އަޅާފައިވާ ޓަވަރުތަކަކީ ސަރުކާރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަކަށް ވިއްކަން ޖެހޭ ފުލެޓުތަކެއްކަން އެސްއީއޯ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 72 ފުލެޓެއް ސަރުކާރަށް ވިއްކަން ޖެހޭ ކަމަށް އެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައިވެއެވެ. ސަރުކާރަށް 72 ފުލެޓު ގަނެވެން އޮތްއިރު، އެ ފްލެޓްތައް ނުގަތުމަށް ނިންމާފައިވާކަންވެސް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފުލެޓު އަޅާފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ފިޔަވައި އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުން ސަރުކާރަށް އެއް ކޮޓަރީގެ ފުލެޓު ލިބެން ނެތް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ 36 ފުލެޓެއް ލިބެންހުރިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އަޅާ އެއްކޮޓަރީގެ ފުލެޓުތަކަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ތިން ކެޓަގަރީއަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންގެ ފޯމުތައް މި ސަރުކާރުން ވަނީ ބާޠިލުކޮށްފައެވެ. ފޯމުތައް ބާޠިލުކުރީ އެކަށީގެންވާވަރަށް ފުލެޓު ނެތް ކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެއްކޮޓަރީގެ ފުލެޓުތައް ދޭން ނިންމާފައި އޮތީ އަލަތު ކައިވެނި ކުރާ ޒުވާނުންނަށާއި، އުމުރުން 18 އަހަރާއި 40 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން މާލެ މުނިސިޕަލްޓީގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

0%

0%

0%

10 ކޮމެންޓް

ދައުވާ ކުރަންވީ ކޮންބަޔަކަށް؟ ހައްޔަރު ކުރަންވީ ކޮންބައެއް؟ ދޮގުމައްޗަށް ދޮގު ހަދަމުންދާ ވަޒީރުމީހާތަ؟ ފްލެޓް ކޮމިޓީތަ؟ ނޫނީލިއުން ލިބިފަ ތިބި އާންމުންތަ؟

ހަބަރު