ADS BY PIZZA KITCHEN

އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުން މަޖިލީހަށް ގެންނަން ތާއީދެއް ނުކުރަން: ރޮޒައިނާ

- 3 weeks ago 15 - ހަނާން ހުސައިން

އުތުރުތިލަފަޅުގައި ޑޮކްޔާޑަކާއި ބަނދަރެއް ތަރައްޤީކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިޔާގެ ދެމެދުގައި ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގެންނަން ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

އުތުރުތިލަފަޅުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދެލިކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނާ ލިޔުމެއް ލީކުވެފައިވާއިރު، މިއަދު މަޖިލީހަށް އެ ލިޔުމަކީ ސައްޙަ ލިޔުމެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ، އެ ލިޔުމާ ގުޅިގެން ވާހަކަދައްކަމުންދާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ގޮވައިލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ބިގޭ)ވަނީ ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ ބަހުސްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ސިއްރިއްޔާތު ނުހިފަހެއްޓޭ ތަނެއް ކަމަށާއި، މަޖިލީހަށް ލިބޭ ސިއްރު ލިޔެކިޔުންތައް ލީކުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސިއްރުކޮށްގެން ބާއްވާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދައްކާ ވާހަކަތައްވެސް ލީކުވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މަޖިލީހަށް ސިއްރިއްޔާތު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔުމެއް ގެންނަން ތާއީދުނުކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމުގެ ސޮއިކުރި އަސްލު ލިޔުން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަ ކުރުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ. 

0%

0%

0%

15 ކޮމެންޓް

އނެއްކާވެސް މި މަންޖެގެ ދެމަފިރިންނަށް ލާރިގަނޑެއްލިބުނީ. މިވަރިގެކޮރަޕްޓް ބަޔަކު އެއްވެސް ޒަމާނެއްގައި

ޜޮޒަޔްނާަގެފިރިމީހާމަޖިލީހައް ޥަދެހުރީކިހާބޮ ޥަރެއްގެވަކަމެކޮގެކަންރޮޒެޔްނާޔައް ޜަންގަލައެންގޭނެރެހެންދިއެފުލާއިތަގޮސް ތުލުސްދޫތައުފީގުކަލެފަނުގެސިރާޖު ޢަތަދީގެންނެރުނީކޮންރުފިޔާދަބަެއް ޢޭއަދީބުދިންފަޔްސާކަމައްޢަހަރެނެް ޙުވާކޮދޭނަންއަދީބުނާޔްބުރައީސކަމަގެންނަންވެގެންހިފިރިސްވަތުގެފާޔްސާކަމަ ޢަލުގަންކަސަވަރުކޮދެޔްނަންހުވާކުރަން ޛެހިޖެނަމަހުވާކުރަނމިހުރީތަޔްޔާރައްމިލާރިބަހާޔްގެންފިރިކަލުންނާސިދުމަޖިލީހައްގެނާޔް މީދެވަގުކަންމިހާރުެއެގިޖެ މަމީއެފާޔސާއުފުލިމީހާމީސިރާޖު

ވެވޭ ކޮށްމެ އެއްބަސް ވުމެއްގައިވެސް ދެގައުމަށްވެސް ފައިދާ ތަކެއްވެސް ހުންނާނެ.އެ ކަންކަމަކީ 2 ގައުމުގެ ދެމެދު ވެވޭ ސިއްރު އެއްބަސްވުންތަކެއް އެ ކަންކަން ހާމަ ކުރީމަ އެހެން އެކުވެރި ގައުމުު ތަކުުންް ހިއްހަމަ ނުޖެހޭނެ.މި ބުނީ އެހެން އެކުވެރި ގައުމަކުންވެސް އެފަަދަ އެއްބަސް ވުމެއް ވުމަށް ކުރިން ހުށައަޅާފަ އޮވެދާނެ.

މަޖިލީހައް ގެނެސްފިނަމަ ބޭޒާރުވެ ރައްޔިތުން ބޮލައްއަރާނެކަން އެގޭތީ ލިޔުންސިއްރުކުރަން ބޭނުންވަނީ. ތީމިގައުމައް ޣައްދާރުވާބައެއް. އަހަރެމެން ކަލޭމެންނާ ވެރިކަން ހަވާލުކުރީ ކަލޭމެން ހިތުހުރިހާގޮތަކަށް މިގައުމުގަ ވެރިކަން ކުރާކަށްނޫން . ރޮޒައިނާއަށް މިހާރުޖެހޭނީކޮންމެގޮތެއްވެސް އޯކޭވާންދޯ . އެހެންނޫނީ ކުލިނިކުވެސް އަތުލަފާނެ.

ގައުމު އަޅުވެތި ވާފަދަ އެގްރީމެންޓެއް ހަދައި ސޮއި ކޮށްފަ ވަަނަމަ ގާނޫން އަސާސީ އާއި ޚިލާފް ވެވުނީ ހެއްޔެވެ؟ ށަރުކާރު ހިންގަން 5 އަހަރު ދިނީމަ ގައުނު ވިއްކާލުމަށް މަޖިލީސް ވެސް ރުހުން ތިދެނީ ދާއިމީ ވެވުނީކަމަށް ބަލައިގެން ބައި އަޅައިގެން ހެއްޔެވެ؟

ކަމަނާ ކޮބާތޯ މައްސަލައަކީ. މިބގައުމަކީ އެޖެންޑާ19ގެ މިލްކެއްތ؟ ހަނދާންވޭތަ ޔާމީނު ސަރުކާރުގައި ޗައިނާ އާއި އެކު ފުރީ ޓްރޭޑު އެއްބަސް ވުމެއް ހެދިގެން ތި ރީންދޫ ހުމުގެ އަހުލިވެރީން އެ އެގްރީމެންޓް އަކުރުން އަކުރަށް އެގެން ބޭނުންވެގެން ތެޅިބޭލިގޮތް؟

މީރޮޒޭނާ އޭކަނި ގައުމެއް ނަމަ ހާމަކުރާކައް ނުޖެހޭނެ

ހަބަރު