ADS BY PIZZA KITCHEN

ޤަބުރުގައި ބޭއްވޭހިނދު!

- 2 months ago 0 - އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން

ބިންގަނޑުގެ އަޑީގެ އަނދިރިކަމަށާއި، އެތައް ބަރުދަނެއްހުރި ވެލިގަނޑެއްގެ ދަށަށް. އަހަރެން އެކަނިމާއެކަނި ދޫކޮށްލާފައި ދިއުމަށް. އަހަރެންގެ އަހުލުވެރިން ތައްޔާރުވަނީއެވެ. އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ. އާ ގޮވައްޗަކަށް މިވަނީ މި ކަށްވަޅެވެ. އިސާހިތަކު އަހަރެންނާ ކުރިމަތިވެގެން އަންނާނީ. ނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ރައްކާތެރިކަމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަށްވަޅުގެ ފިތުނައެވެ. އެއީ 3 ސުވާލެކެވެ. މި ސުވާލުތަކަކީ އެ ސުވާލުތަކެއްގެ މައްޗަށް މި ކަށްވަޅު އަހަރެންނަށް އުފާވެރިތަނެއްގެ ގޮތުގައި ވުމާއި، ނާމާން ބިރުވެރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ވުން ބިނާވެފައިވާ ސުވާލުތަކެވެ. މި އިމްތިޙާނުން ފާސްވެއްޖެނަމަ އަހަރެންނަށް ކާމިޔާބުވީއެވެ. މި އިމްތިޙާނުން ފާސްނުވެއްޖެނަމަ އަބަދުގެއަބަދަށް އަހަރެން އަބާއްޖަވެރިވީއެވެ. سُبْحَانَ الله! މިއަށްވުރެ ބޮޑު އިމްތިޙާނެއް ފަހެ ވާނެތޯ؟

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ސުވާލުތައް ކުރުމުގެ ވަގުތު އައިސްޖެހިއްޖެއެވެ. ސުވާލުތައް ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ވަޑައިގަންނަވާ ދެ މަލާއިކަތްބޭކަލުންގެ ޞޫރައާއި، ޖާނުގެ ބޮޑުކަމާއި، އަޑުފުޅުގެ ވަރުގަދަކަން ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﷲ އެވެ. އެއީ އެކިމީހުންގެ ގާތަށް އެކި ޞިފަފުޅުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ދެ ބޭކަލުންނެވެ. ހެޔޮމީހުންގެ ގާތަށް ރިވެތި ޞޫރާގައި ވަޑައިގެން، ހެޔޮކޮށް މުޢާމަލާތުކުރައްވައެވެ. ނުބައިމީހުންގެ ގާތަށް ބިރުވެރި ޞޫރާގައި ވަޑައިގެން، ހަރުކަށިކަމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރައްވައެވެ. އެ ދެ ބޭކަލުން އަހަރެންނާމެދު މުޢާމަލާތުކުރައްވާނެ ގޮތް ބިނާވެފައި ވަނީ އަހަރެން ދުނިޔެމަތީގައި އުޅުނު ގޮތެއްގެ މައްޗަށެވެ. އަހަރެންނަށް ހެޔޮކޮށް އުޅެވިފައިވާނަމަ ހެޔޮކޮށް މުޢާމަލާތުކުރައްވާނެއެވެ. ނުބައިކޮށް އުޅެވިފައިވާނަމަ އެ ދެ ބޭކަލުންގެ މުޢާމަލާތްވެސް ނުބައިވެގެންވާނެއެވެ.

ދުނިޔެމަތީގައި އަހަރެންނަށް އެހީތެރިވިދިން އަހުލުންނެއް، އަދި އެހީތެރިންނެއް ގާތަކު ނެތެވެ. ކަށްވަޅުގައި އަހަރެން ވާހުށީ އެކަންޏެވެ. މި ކަމުގައި އަހަރެންނަށް ސާބިތުކަން ދެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކޮށްދިން މީހެއްގެ ދުޢާއަކުން މެނުވީ އެބައިމީހުންގެ ފަރާތުން އަހަރެންނަކަށް މަންފާއެއް ނުކުރާނެއެވެ. ކަށްވަޅުގައި މައްޔިތާ ބޭއްވުމަށްފަހު، ވަގުތުކޮޅެއްވަންދެން އެ މައްޔިތާއަށް ސާބިތުކަން ދެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރުމަށް ނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އިރުޝާދު ދެއްވާފައި ވަނީ މިހެންވެގެންނެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ވަޅުލަން އައި ގިނަމީހުން އެތިބެނީ އަހަރެންގެ ޙާލަތާމެދު ޣާފިލުވެފައެވެ. އެއްބަޔަކު ހީ ސަމާސާ ކުރަނީއެވެ. އަނެއްބަޔަކު ދުނިޔަވީ ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއްގައެވެ. އަހަރެން ވަޅުލުމަށްޓަކައި އެތައް ބަޔަކު މިވަނީ ޖަމާވެފައެވެ. ނަމަވެސް މިވަގުތުކޮޅު އަހަރެންނަށް ހެޔޮ ދުޢާއެއް ކޮށްދެނީ މީގެތެރެއިން ކިތައް މީހުންބާއެވެ. މި ކަށްވަޅުގައި އަހަރެންނަށް ސާބިތުކަން ދެއްވުމަށް އެދި އެއިގެން މީހެއްގެ ދުލުން ކޮށްލާނެ ދުޢާއަކަށް އަހަރެން މިވަނީ ބޭނުންޖެހިފައެވެ.

ސުވާލުކުރައްވަން އެވަޑައިގަންނަވާ ދެ މަލާއިކަތުން ވަޑައިގެން އަހަރެން ނަގާ ބައިންދަވާނެއެވެ. އެއަށްފަހުގައި ސުވާލު ކުރައްވާނެއެވެ. "ތިބާގެ ރައްބަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟" އަހަރެން އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުން ދެވަނަ ސުވާލުކުރައްވާނެއެވެ. "ތިބާގެ ދީނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟" މި ސުވާލަށްވެސް އަހަރެން ޖަވާބުދީ ނިމުމުން ތިންވަނަ ސުވާލުކުރައްވާނެއެވެ. "ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއަށް ބޭކަލަކު ފޮނުއްވުނީ ކޮންކަމަކާއިގެން ހެއްޔެވެ؟"

އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ. ވެރި ރައްބަކީ ﷲކަމުގައި ޖަވާބުދެވޭނީ ދުނިޔެމަތީގައި އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަކޮށް، އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންވެ ބޯލަނބައިގެންނެވެ. އެކަލާނގެއަށް ކުރަންޖެހޭ އަޅުކަންތައްތައް ކޮށްގެންނެވެ. ދީނަކީ އިސްލާމް ކަމުގައި ޖަވާބުދެވޭނީ އެއީ ޙައްޤު ދީންކަމަށާއި، އެހެންހުރިހާ ދީންތަކަކީ ބާޠިލު ދީންތަކެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށްގެންނެވެ. ރަސޫލާއަކީ މުޙައްމަދު صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ކަމުގައި ޖަވާބުދެވޭނީ އެކަލޭގެފާނަކީ ﷲ ގެ ރަސޫލާކަމަށް ހެކިވެ، އެކަލޭގެފާނަށް ފުރިހަމައަށް ތަބާވެ، އެންމެހާ މަޚްލޫޤާތްތަކަކަށްވުރެ އެކަލޭގެފާނު ދެކެ ލޯބިވެ، އެކަލޭގެފާނު ގެނެސްދެއްވި ހިދާޔަތުގައި ފުރިހަމައަށް ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ. މި ނޫން އެއްވެސްގޮތަކުން އެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

އެ ދެ މަލާއިކަތުންގެ ސުވާލުތަކަށް ރަނގަޅު ޖަވާބު ދެވިއްޖެނަމަ، އުފަލުގެ ކޮޅެއްނެތެވެ. ދުނިޔެމަތީގައި ތިބޭމީހުންނަށް އަނދިރި، ކުޑަ ގޮޅިއެއް ފަދައިން ފެންނަ ކަށްވަޅު ވެގެންދާނީ ސުވަރުގޭގެ ބަގީޗާތަކުގެ ތެރެއިން ބަގީޗާއަކަށެވެ. ސުވަރުގޭގެ މީރުވަހުން ވާނީ އެއްވަސްވެފައެވެ. ސުވަރުގޭގެ ތަންމަތި ފަތުރާލެވި، ސުވަރުގޭގެ ފޭރާމުން އެމީހަކު ފޭރާން ލެއްވޭނެތެވެ.

ޖަވާބު ނުދެވިއްޖެނަމަ ހިތާމައިގެ ކޮޅެއްވެސްނެތެވެ. އެ ބޭކަލުންގެ އަތްޕުޅުގައިވާ ދެ މުގުރުން ދެ ފަރާތުގައި ޖަހާލެވޭނެއެވެ. އެހިނދު، ރޮއިގަންނަ އަޑު އިންސީންނާއި ޖިންނީން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މަޚްލޫޤާތްތަކަށް އަޑުއިވޭނެއެވެ. އަދި ކަށްވަޅު ހަނިކުރެވި، ހަށިގަނޑު ފިސްފިސް ކޮށްލެވޭނެތެވެ. ނަރަކައިގެ ނުބައިވަހުން މުޅިތަން އެއްވަސްކުރެވޭނެއެވެ. ނަރަކައިގެ ތަންމަތި ފަތުރާލެވި، ނަރަކައިގެ ފޭރާމުން ފޭރާންލެއްވޭނެތެވެ. އެއާއެކު ކަށްވަޅުގެ ޢަޒާބު ފެށިގެން އަންނާނެއެވެ.

އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ. މިއީ ހަމައެކަނި އަހަރެންނާކުރެވޭ ސުވާލުތަކެއް ނޫނެވެ. ވަޅުލެވުނުމީހެއްނަމަވެސް، ކަނޑަށް ޣަރަޤުވިމީހެއްނަމަވެސް، އަނދައިގެންގޮސް އެމީހާގެ ހަށިގަނޑު އަޅިއަށްވެއްޖެމީހަކަށްވެސް މި ސުވާލުތައް ނުކުރެވިއެއް ނުދާނެއެވެ.

މާތް ﷲ އަޅަމެންނަށް ސާބިތުކަން ދެއްވައި، ކަށްވަޅުގެ ޢަޒާބުން ސަލާމަތް ކުރައްވާނދޭވެ!

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު