ADS BY PIZZA KITCHEN

އުންސުރު ހަމަ ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ދަޢުވާ ނުކުރެވެންވީ ސަބަބެއް ނެތް- ޢަލީ ޙުސައިން

- 2 weeks ago 1 - ހަނާން ހުސައިން

ވެންޓިލޭޓަރުގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި އުންސުރު ހަމަ ނުވާކަމަށް ބުނެ ދަޢުވާ ނުކުރެވެންވީ ސަބަބެއް ވިސްނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި، ވެންޓިލޭޓަރުގެ ކޮރަޕްޝަނާއި ގުޅޭގޮތުން ޢަލީ ޙުސައިން ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިންވެސް އެކި މައްސަލަތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހެކި ލިބުމުން، އުންސުރު ހަމަ ނުވަނީސްވެސް ދަޢުވާތައް އުފުލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެފަދަ ދަޢުވާތައް އުފުލާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށްވެސް ޢަލީ ޙުސައިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އޭސީސީއިން އެބަ ވިދާޅުވޭ އުންސުރު އެބަ ހަމަވެޔޭ. މީގައި ދަޢުވާ ކުރާނެ ޖާގަ އެބައޮތޭ." އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޢަލީ ޙުސައިން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އުންސުރު ހަަމަ ނުވާ ކަމަށް ބުނެ މި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ނުކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ޝައްކު އުފެދޭނެ ކަމެއް ކަމަށާއި، ޝައްކު ފިލާނީ ދަޢުވާ ކުރުމުން ކަމަށެވެ. 

100%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ދައުވާ ކޮށްފައި ޖޭއެސްސީއިން ކޯޓަށް އަންގާނީ ސާބިތު ވާ ކަމަށް ހުކުން ކޮށްފިއްޔާ ގާޒީ ވަކިކުރާނެ ވާހަކަ ބުނާށޭ!

ހަބަރު