ADS BY INTERNATIONAL AID

މޭޔަރ ކަމަށް އަނަސް ހޮވަން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް މަޖުބޫރު: ނަޝީދު

- 6 days ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަނަސް ޢަބްދުއްސައްތާރު ހޮވަން މަޖުބޫރުކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް، އަދި ކުރީގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ADS BY EHEE

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓުންނާއެކު ބޭއްވި ރަށްވެހި ފަތިސް ގަލޮޅު ކެމްޕޭން ހަރަކާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މާލޭ މޭޔަރުކަމަށް އަނަސް ހޮވަން އެންމެންނަށް މަޖުބޫރު ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީގެ ސިޓީ ކައުންސިލެއް އޮތުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އެއްވެސް ސަބަބަކާ ލައިގެން، އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރެއް ވެސް، އެމްޑީޕީގެ މެންބަރެއްވެސް އެހެން ގޮތަކަށް މިފަހަރު ވިސްނަވާކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަލުން އަނބުރާ މުރާޖާ ކުރައްވާށޭ ތިބޭފުޅާ އަމިއްލަ ވިސްނުން. ވިސްނަވާށޭ،"ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެގޮތުން ނަޝީދު ވަނީ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހެދި، އެމްޑީޕީއަށް ވޯޓު ނުދޭން ވިސްނައިގެން ތިބި އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުންގެ ވިސްނުން މުރާޖާކުރަން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ސިޓީ ކައުންސިލެއް މުއައްސަސާއެއް ގޮތަށް ހެދުމަކީ އެމްޑީޕީގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ސިޓީ ކައުންސިލް މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއް. އެގޮތުން އެކިއެކި ޑިޕާޓްމަންޓު އެކުލަވާލައި، ކައުންސިލްގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްއަކީ ވެސް ވަރުގަދަ ޝަޚުސިއްޔަތަކަށް ހަދަން ބޭނުން." ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

33%

0%

66%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު