ADS BY INTERNATIONAL AID

ޑރ.އަބްދުލްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ސީޓީ ސްކޭންގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފުކޮށްފި

- 6 days ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ގދ ތިނަދޫ، ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ސީޓީ ސްކޭންގެ ޚިދުމަތް މިއަދު ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިޚިދުމަތް ތަޢާރަފުކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ޑރ.އަބްދުއްސަމަދު ހޮސްޕިޓަލުގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވުނު ޚާއްޞަ ރަސްމީއްޔާތެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު އާދިލް އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ސަނީފް އާއި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޤުނީގެ އިތުރުން ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަމްޖަދް އެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ރޭޑިއޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމެންޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވުމަށްފަހު ވަނީ ގިނަ ފްރެކްޗަރ ތަކެއް ހުރި ބަލިމީހެއް ސްކޭންކޮށްފައެވެ.

ޑރ.އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މިއަދު ފެށި މިޚިދުމަތާއެކު މުޅި ހުވަދު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު