ADS BY PIZZA KITCHEN

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޭޖެންޓުން ހޯދަން އެސް.ޓީ.އޯ އިން އިޢުލާނުކޮށްފި

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އެސް.ޓީ.އޯއިން ވިއްކާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ވިއްކާނެ އޭޖެންޓުންނަށް ވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ބުދަ ދުވަހު އެ ކުންފުނިން ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެޖެންޓުންގެ މަސައްކަތަކަށްވާނީ އެސް.ޓީ.އޯ އިން ވިއްކާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސްގެ ބާވަތްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަތޮޅުތަކުގައި ވިއްކުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުންކަމަށެވެ.

އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސިމެންތި ،ހިލަ، ހިލަހިލަވެލި، ދަގަނޑު، ޕުލައިވުޑް، ދަގަނޑު ހޮޅި، އަދި މީގެ އިތުރުން ޓިނު އަދި ޓިނާއި ބެހޭ ސާމާނެވެ.

އެޖެންޓުން ނެގުމަށް މިވަގުތު ހަމަޖެހިފައިވަނީ ށ، ނ، ރ، ޅ، އއ، އދ، ވ، މ، ފ، ދ އަދި ތ އަތޮޅުގައި ކަމަށެވެ.

އޭޖެންޓުގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރެވޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާރިތަކެވެ.

ކޮންމެ އަތޮޅަކުން 02 (ދޭއް) އޭޖެންޓުން ނެގޭއިރު އެޖެންޓު ކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ ގިނަވެގެން 02 (ދޭއް) އަތޮޅަށެވެ.

އެސްޓީއޯއިން 2019 ވަނަ އަހަރު ކާޑު އެޖެންޓުން ތަޢާރަފުކޮށް ކުދި ވިޔަފާރިތަކަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމުންދާއިރު ކާޑު އެޖެންޓު ކަމަކީ ފައިދާ ނެރެވޭނެ ވިޔަފާރިއަކަށް އެސްޓީއޯއިންވަނީ ހަދައިދީފައެވެ.

ބީލަންކަރުދާސް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ، 2021 އޭޕްރިލް 25 ވަނަ ދުވަހުގެ 1400 އެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު