ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ވެކްސިން ޖެހުމާއި ދެކޮޅަށް ވަކާލާތުކުރާ ޖަމުޢިއްޔާއެއް އުވާލަން ނިންމައިފި

- 5 days ago 0 - ރިމާހް

ވެކްސިން ޖެހުމާއި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސީރިއަސްކަމާ މެދު ނުތަނަވަސްކަން އުފެދޭ ފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ފަތުރަމުންދިޔަ ޖަމުޢިއްޔާއެއް އުވާލަން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ރަޖިސްޓްރަރ އަޙްމަދު އިރާޝް ސޮއިކުރައްވާ ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ނެރުނު އިޢުލާނެއްގައިވާ ގޮތުގައި، ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ޤަވާޢިދުގެ 19ވަނަ މާއްދާގެ ހގައި ވަނީ ޤާނޫނެއްގެ ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއްގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކަށް މަތިކޮށްފައިވާ ކަމެއް، އަދި ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއްގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަކާއި ދެކޮޅަށް ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ އެއްވެސް ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ކޮށްގެންވާނެކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓް ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާންމު ޞިއްޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމާއި، އެކަމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި ނުތަނަވަސްކަން ފެތުރޭ މޭރުމަކުން "ހެލްތު ޑިފެންސް މޯލްޑިވްސް" ޖަމުޢިއްޔާއިން ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ 27ވަނަ ދުވަހުގައި ރަޖިސްޓަރކުރެވިފައިވާ މި ޖަމުޢިއްޔާ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ މިއަދުން ފެށިގެން ބާޠިލުކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ އޮފް އެންޖީއޯސް އަޙްމަދު އިރާޝް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

މި ޖަމުޢިއްޔާގެ ހަރަކާތްތައް އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް ބޮޑަށް އައިސްފައިވަނީ ދާދިފަހުން ޓްވިޓަރގައި މި ޖަމުޢިއްޔާގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ވާހަކަތައް ދެކެވެން ފެށުމުންނެވެ. މިކަން ފެންމަތިވުމާއި އެކު، ގިނަބަޔަކު ވަނީ މި ޖަމުޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރ ކުރެވުނު މައްސަލައިގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އަދި ރަޖިސްޓަރ އިރާޝަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު